Stanovy zapsaného spolku
Česká arachnologická společnost, z. s.

Článek I

Česká arachnologická společnost, z. s., je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Článek II

Název a sídlo

Název spolku zní Česká arachnologická společnost, z. s. (dále jen „ČAS“). Anglický ekvivalent názvu ČAS je Czech Arachnological Society. ČAS má své sídlo v Českých Budějovicích.

Článek III

Cíle a poslání ČAS

Hlavním cílem a posláním ČAS je podpora a rozvoj vědního oboru arachnologie i příbuzných oborů a činností s tím souvisejících, a propagace a realizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti. ČAS vykonává svou činnost ve prospěch svých členů i veřejnosti.

Článek IV

Hlavní činnost ČAS
 1. ČAS vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. Žádná z hlavních činností ČAS není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. XIII těchto stanov, státních příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije ČAS tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 3. ČAS provozuje a vykonává zejména následující hlavní činnosti:
  1. podpora a rozvoj arachnologie a příbuzných oborů rozvíjením vědecké, pedagogické a popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe;
  2. organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě, školství a praxi;
  3. pomoc členům spolku při jejich odborné činnosti;
  4. pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek a seminářů, diskusí, kurzů, zájezdů apod., včetně akcí se zahraniční účastí;
  5. účast na správních i jiných řízeních, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí;
  6. spolupracuje se zahraničními společnostmi.

Článek V

Členství
 1. Členství v ČAS je dobrovolné. Členem ČAS se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí se stanovami ČAS.
 2. Osoba se stává členem ke dni zanesení do adresáře členů některým z administrátorů webových stránek ČAS. Žádost o členství musí být doporučena některým z členů ČAS.
 3. Členství v ČAS je řadové nebo čestné.
 4. Čestným členem ČAS se může stát významná domácí nebo zahraniční osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj arachnologie, nebo se významným způsobem podílela na zvýšení prestiže ČAS.
 5. Čestné členství může navrhnout kterýkoliv člen prostřednictvím výboru ČAS a uděluje jej valné shromáždění ČAS.
 6. Členství v ČAS zaniká:
  1. dobrovolným vystoupením člena,
  2. úmrtím,
  3. nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let,
  4. vyloučením člena; výbor ČAS má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání ČAS dle čl. III těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI těchto stanov. V případě rozhodnutí výboru ČAS má vyloučený člen právo podat písemný návrh adresovaný předsedovi revizní komise ČAS k přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení přezkoumá revizní komise na své nejbližší schůzi a rozhodnutí výboru ČAS zruší, nebo potvrdí. Vyloučení člena může být překážkou pro znovunabytí členství po dobu stanovenou v rozhodnutí výboru ČAS o vyloučení a po tuto dobu je tato skutečnost vedena v seznamu členů.

Článek VI

Práva a povinnosti člena
 1. Člen ČAS má právo:
  1. podílet se na činnosti ČAS,
  2. být pravidelně informován o dění v ČAS,
  3. podávat návrhy, podněty, vznášet dotazy orgánům ČAS,
  4. nahlížet do seznamu členů dle čl. VII stanov.
 2. Člen ČAS má povinnost:
  1. platit členské příspěvky ve výši a v době splatnosti stanovené valným shromážděním,
  2. chránit a zachovávat dobré jméno ČAS a dbát o dobrou pověst ČAS,
  3. dodržovat stanovy ČAS,
  4. aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů.
  5. Čestný člen má práva a povinnosti dle tohoto článku s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky dle bodu 2 písm. a) tohoto článku.

Článek VII

Seznam členů
 1. ČAS vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádějí následující údaje: příjmení, jméno, telefon, elektronická adresa, bydliště, datum narození.
 2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství nebo po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí výboru ČAS, po kterou není možné přijetí vyloučeného člena znovu za člena ČAS.
 3. Seznam členů s kontaktními údaji je členům v rozsahu údajů, které se jej týkají, zpřístupněn po přihlášení na internetových stránkách ČAS. Každý člen je povinen průběžně aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů dle čl. VI.

Článek VIII

Orgány ČAS
 1. Organizační strukturu ČAS tvoří:
  1. valné shromáždění,
  2. výbor,
  3. revizní komise.
 2. Pokud odstoupí člen voleného orgánu v období mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění, přebírá jeho funkci náhradník zvolený valným shromážděním, který obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a splňuje podmínky pro funkci. Pokud žádný náhradník není, funkce zůstává neobsazena a počet členů voleného orgánu se dočasně sníží.
 3. Každý z členů voleného orgánu vykonává funkci osobně. Zastoupení členů volených orgánů podle ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku se nepřipouští.
 4. Funkce člena voleného orgánu odstoupením zaniká doručením prohlášení o odstoupení předsedovi voleného orgánu. Předseda výboru doručuje prohlášení o odstoupení z funkce předsedy nebo z členství ve výboru jinému členovi výboru. Předseda revizní komise doručuje prohlášení o odstoupení z funkce předsedy nebo z členství v revizní komisi jinému členovi revizní komise. Ustanovení § 160 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek IX

Valné shromáždění
 1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČAS.
 2. Valné shromáždění projednává činnost ČAS za uplynulé funkční období, přijímá zásady činnosti pro následující období, vyhlašuje výsledky voleb do orgánů ČAS dle čl. XII, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČAS. Do jeho působnosti tak náleží:
  1. určovat hlavní zaměření činností ČAS,
  2. rozhodovat o změně stanov,
  3. schvalovat zprávu o činnosti výboru a revizní komise a zprávu o hospodaření ČAS za uplynulé funkční období předkládané výborem,
  4. rozhodovat o výši a době splatnosti členského příspěvku,
  5. ukládat úkoly výboru a revizní komisi a kontrolovat jejich plnění,
  6. potvrzovat platnost výsledků voleb členů výboru a revizní komise,
  7. zřizovat nebo rušit odborné skupiny ČAS,
  8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění ČAS,
  9. rozhodnout o přeměně ČAS.
 3. Valné shromáždění je svoláváno výborem podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky.
 4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů ČAS nebo revizní komise musí být svoláno mimořádné valné shromáždění. Výbor je povinen svolat mimořádné valné shromáždění nejpozději do šedesáti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného valného shromáždění.
 5. Právo zúčastnit se valného shromáždění, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové ČAS.
 6. Pozvánka na valné shromáždění spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jeho konáním.
 7. Nezvolí-li valné shromáždění jinou osobu, předsedá valnému shromáždění předseda výboru ČAS nebo jím pověřená osoba (dále jen „předsedající“).
 8. Předsedající řídí valné shromáždění podle schváleného programu navrženého výborem ČAS. Návrh programu musí být dán členům ČAS na vědomí výborem ČAS nejpozději společně s pozvánkou na valné shromáždění. Na valném shromáždění může každý člen ČAS nejpozději do hlasování o schválení programu valným shromážděním navrhnout jeho změnu; jinak může navrhnout změnu výboru ČAS nejpozději do doby seznámení členů s programem valného shromáždění.
 9. 9. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení přijímá valné shromáždění většinou hlasů přítomných členů. K usnesení o změně stanov nebo zániku ČAS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů a být přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 10. Člen ČAS přítomný na valném shromáždění může až do skončení valného shromáždění podat námitku proti usnesení valného shromáždění, pokud dojde k závěru, že toto usnesení je v rozporu s právním řádem ČR nebo se stanovami ČAS. O námitce rozhodne valné shromáždění hlasováním. Pokud valné shromáždění námitku přijme, je jeho usnesení tímto hlasováním zrušeno; v opačném případě zůstává platné.
 11. Ve výjimečných situacích, při kterých nelze valné shromáždění uskutečnit, může být na základě rozhodnutí Výboru nahrazeno videokonferencí nebo hlasováním per rollam, například prostřednictvím e-mailu. Taková možnost bude zpřístupněna všem členům. Členové, kteří tuto možnost využijí, budou ekvivalentem členů přítomných na Valném shromáždění.

Článek X

Výbor
 1. Výbor je statutárním orgánem ČAS.
 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným sedmi členy výboru. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu, tajemníka a hospodáře.
 3. Funkční období výboru je pětileté.
 4. V případě odstoupení některého člena výboru, ostatní členové výboru kooptují členy do následujícího zasedání valného shromáždění ze zvolených náhradníků. Náhradníky jsou kandidáti nezvolení dle čl. XII stanov v pořadí určeném počtem hlasů získaných ve volbách. Členství ve výboru zaniká zánikem členství v ČAS dle čl. V stanov, odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období nebo vznikem členství v revizní komisi.
 5. Členem výboru nesmí být člen revizní komise.
 6. Funkci předsedy lze zastávat maximálně dvě funkční období po sobě.
 7. Výbor řídí činnost ČAS v souladu se stanovami a usneseními valného shromáždění po celé své funkční období.
 8. Navenek za ČAS jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru (např. tajemník).
 9. Členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a náležitou odborností.
 10. Výbor odpovídá za řádné hospodaření ČAS, zpracovává výroční zprávy o činnosti a dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání ČAS. Výboru patří působnost ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny valnému shromáždění nebo revizní komisi.
 11. Do působnosti výboru dále náleží:
  1. svolávat valné shromáždění,
  2. zajistit v dostatečném předstihu před valným shromážděním vyhlášení voleb výboru a připravit kandidátní listiny pro volby volených orgánů dle čl. XII,
  3. připravovat rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření a předkládat je ke schválení revizní komisi; po jejich schválení rozpočet i účetní závěrku zveřejnit,
  4. přijímat zaměstnance, určovat jejich pracovní náplň a ukončovat jejich pracovní poměr,
  5. zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,
  6. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, navrhovat valnému shromáždění kandidáty pro udělení čestného členství,
  7. vydávat zpravodaj Pavouk,
  8. podávat zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období valnému shromáždění.
 12. Schůze výboru svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen výboru podle potřeby.
 13. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho zvolených členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit i jiný člen výboru. Schůze výboru může být nahrazena videokonferencí či hlasováním per rollam. Taková možnost bude předsedou zpřístupněna všem členům výboru. Členové výboru, kteří tuto možnost využijí, budou ekvivalentem členů přítomných na schůzi výboru.

Článek XI

Revizní komise
 1. Revizní komise je kolektivním orgánem ČAS tvořeným třemi členy. Členové revizní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení předsedu z členů revizní komise.
 2. Funkční období revizní komise je pětileté.
 3. V případě odstoupení některého člena komise, zbylí členové komise kooptují členy do následujícího zasedání valného shromáždění ze zvolených náhradníků. Náhradníky jsou kandidáti nezvolení dle čl. XII stanov v pořadí určeném počtem hlasů získaných ve volbách. Členství v revizní komisi zaniká zánikem členství v ČAS dle čl. V stanov, odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období nebo vznikem členství ve výboru.
 4. Členem revizní komise nesmí být člen výboru. Členové revizní komise nesmějí být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k ČAS.
 5. Funkci předsedy revizní komise je možné vykonávat nejvýše dvě funkční období po sobě.
 6. Předseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen revizní komise svolává a řídí schůzi revizní komise.
 7. Za revizní komisi jedná její předseda.
 8. Na působnost a pravomoc revizní komise se neuplatní ustanovení § 262 a následující občanského zákoníku o kontrolní komisi ani ustanovení § 265 a následující občanského zákoníku o rozhodčí komisi.
 9. Do působnosti revizní komise patří:
  1. podávat žádost výboru o svolání valného shromáždění,
  2. schvalovat rozpočet a účetní závěrku pro jednotlivá účetní období po jejich předložení výborem,
  3. dohlížet na řádnou péči o majetek a hospodářskou činnost ČAS,
  4. dohlížet, zda jsou záležitosti ČAS vedeny správně a v souladu se stanovami a právními předpisy,
  5. dohlížet na dodržování stanov orgány a jednotlivými členy ČAS,
  6. přezkoumávat rozhodnutí výboru o vyloučení člena ČAS dle čl. V stanov a toto rozhodnutí výboru zrušit nebo potvrdit,
  7. rozhodovat spory vzniklé ze vztahů uvnitř ČAS, jejichž stranou je ČAS, její orgán nebo člen, které zákon dovoluje svěřit rozhodčí komisi spolku. O sporech vzniklých uvnitř ČAS rozhoduje pouze v rámci oboru spolkové samosprávy a vztahů z ní vzniklých, aniž narušuje pravomoc a působnost orgánů veřejné moci,
  8. podávat zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období valnému shromáždění, informovat valné shromáždění o svých zjištěních za uplynulé funkční období.
 10. K výkonu své působnosti a pravomoci je oprávněna revizní komise a její jednotliví členové nahlížet do dokumentů ČAS a pořizovat si jejich kopie a opisy, jakož i požadovat vysvětlení od výboru, jeho jednotlivých členů a zaměstnanců ČAS.
 11. Předseda revizní komise nebo jím pověřený člen je oprávněn zúčastnit se schůze výboru jako host s hlasem poradním.
 12. Revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho zvolených členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň dvěma členy revizní komise. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi revizní komise, může tak učinit i jiný člen revizní komise.

Článek XII

Volby orgánů
 1. Členy volených orgánů ČAS volí přímo všichni členové ČAS hlasováním.
 2. Odstupující výbor je povinen zahájit přípravu voleb v dostatečném časovém předstihu před skončením tříletého funkčního období. Nejpozději 90 dnů před konáním valného shromáždění vyzve všechny členy ČAS k navrhování vhodných kandidátů do nových volených orgánů.
 3. Po uplynutí návrhové lhůty výbor ověří, zda všichni navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí, případně zajistí doplnění jejich minimálního počtu na 7 v případě volby členů výboru a na 3 v případě volby členů revizní komise, připraví jejich osobní charakteristiky a schválí definitivní kandidátní listiny pro volby.
 4. Nejpozději 30 dnů před konáním valného shromáždění odstupující výbor vyhlásí volby, zveřejní kandidátní listiny volených orgánů na internetových stránkách ČAS.
 5. Každý přítomný člen ČAS hlasuje a volí členy volených orgánů z navržených kandidátů.
 6. Valné shromáždění zvolí z přítomných členů ČAS tříčlennou volební komisi, která zpracuje a oznámí výsledky hlasování valnému shromáždění.
 7. Členy volených orgánů se stávají kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případnou kooptaci do volených orgánů.
 8. Valné shromáždění potvrdí výsledky voleb volených orgánů a v případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí zvolených členů, respektive náhradníků.

Článek XIII

Majetek a hospodaření ČAS
 1. Prostředky na svou činnost získává ČAS zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, státních příspěvků, grantů a příjmů ze svých činností.
 2. Veškeré získané prostředky, jakož i veškeré jmění ČAS, musí být využívány s péčí řádného hospodáře ve prospěch hlavní činnosti ČAS naplňující poslání a cíle ČAS. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností ČAS naplňujících poslání a cíle ČAS. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
 3. Prostředky ČAS nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ČAS. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 4. ČAS nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů ČAS.
 5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČAS v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
 6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu připraveného výborem schváleného revizní komisí.

Článek XIII

Zánik a způsob majetkového vypořádání ČAS
 1. ČAS může být zrušena dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. V případě zániku ČAS je její likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům ČAS.

Článek XIV

Přechodná a závěrečná ustanovení
 1. Hlavní výbor podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za výbor. Členové hlavního výboru se nabytím účinnosti těchto stanov považují za členy výboru.
 2. Revizoři podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považují za členy revizní komise.
 3. Znění těchto stanov bylo schváleno valným shromážděním konaným dne 1. 11. 2020.
 4. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2020.