Pardosa maisa

samice s kokonem

samice s kokonem

© Radek Šich / 26.4.2019

NIKON D700, 150.0 mm f/2.8, f/13.0, 1/200 sec