Rok
2021
Autoři
Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.
Obsah

Pavoukovci jsou ekologicky velmi různorodou skupinou, obývají téměř všechny biotopy a často jsou specializovaní na specifický biotop nebo dokonce mikrobiotop. Mezi specifické biotopy patří také kmeny a dutiny stromů, ptačí budky a biotopy ovlivněné hnízděním kormoránů. Ve své dizertační práci jsem se zabýval ekologií společenstev pavouků a sekáčů na těchto specifických biotopech.

V první studii jsme se zabývali společenstvy pavouků a sekáčů na kmenech stromů na dvou odlišných biotopech, v lužním lese a v městské zeleni. Zabývali jsme se také jednotlivými společenstvy na kmenech různých druhů stromů a srovnáním tří jednoduchých sběrných metod – upravené padací pasti, lepového a kartonového pásu.

Ve druhé studii jsme se zabývali arachnofaunou dutin starých dubů za pomocí dvou sběrných metod (padací past v dutině a nárazová past u otvoru dutiny) na stromech v lužním lese a solitérních stromech na loukách a také srovnáním společenstev v dutinách na živých a odumřelých stromech.

Ve třetí studii jsme se zabývali společenstvem pavouků zimujících v ptačích budkách v nížinném lužním lese a vlivem vybraných faktorů prostředí na jejich početnosti. Zabývali jsme se také znovuosídlováním ptačích budek pavouky v průběhu zimy v závislosti na teplotě a vlivem hnízdního materiálu v budce na početnosti a druhové spektrum pavouků.

Ve čtvrté studii jsme se zabývali společenstvy bezobratlých predátorů – pavouků, sekáčů a stonožek na čtyřech různě ovlivněných plochách v kormorání kolonii a vlivem změn vegetace na jejich početnosti, druhové spektrum a funkční skupiny.

Tato dizertační práce představuje nové ekologické poznatky o arachnofauně dosud málo studovaných biotopů a mikrobiotopů.

Citace
Machač O. (2021): Ekologie pavouků a sekáčů na specifických biotopech v lesích (Ecology of spiders and harvestmen in specific habitats in forests). Ph.D. thesis, Palacký University, Olomouc, 30 pp. (in Czech, English abstract).

Fotografie