Rok
2018
Autoři
Mgr. Argam Alaverdyan
Druhy
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)
Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber et Martens, 1968)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776)
Paranemastoma quadripunctatum (Perty, 1833)
Obsah

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům.

Citace
Alaverdyan A. (2018): Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones). Karyotype variability of harvestmen from Nemastomatidae family (Arachnida: Opiliones). MSc. thesis, Charles University, Praha, 70 pp. (in Czech, English abstract)

Fotografie