Nálezy podle období  
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 34× 34×

Nemastoma lugubre (Müller, 1776)

České jménožlaznatka dvouskvrnná
Nálezy34 nálezů, 29 kvadrátů
Poslední nález 2023 , Eduard Ezer
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť-
Vlhkost stanovišť-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Nadm. výška150-1300

Literatura

 © Oto Zimmermann

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (34 použitých nálezů)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) SamciSamiceMláďataNálezy
Podzemní trubkové pasti1001
Pozorování0302
Zemní past5555018
Individuální sběr1405
Prosev4806
Neurčeno0201
Vysavač1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (34 použitých nálezů)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) SamciSamiceMláďataNálezy
Mezofilní louky182305
Jasanoolšové lemy vodotečí0201
Suťové a roklinové lesy0504
Lesy0101
Paseky0101
Kamenité břehy potoků1001
Bylinné porosty břehů0101
Horské smrčiny131002
Rašeliniště2001
Horské bučiny7001
Lužní lesy nížin61105
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny3502
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Suché křoviny1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Pastviny1101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny8502
Ovocné sady s luční vegetací0101
Suché louky1401
 SamciSamiceMláďataNálezy