Nálezy podle období
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 11x 11x

Nemastoma lugubre (Müller, 1776)

České jménožlaznatka dvouskvrnná
Nálezy11 nálezů, 11 kvadrátů
Poslední nález 2020 , Ondřej Machač

Literatura

 © Oto Zimmermann

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (11 použitých nálezů)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) SamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr0202
Prosev3704
Neurčeno0201
Zemní past211603
Vysavač1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (11 použitých nálezů)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) SamciSamiceMláďataNálezy
Suťové a roklinové lesy0302
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny3502
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Lužní lesy nížin4402
Pastviny1101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny7301
Horské smrčiny101001
 SamciSamiceMláďataNálezy