Records by time
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) 21× 21×

Nemastoma lugubre (Müller, 1776)

Czech namežlaznatka dvouskvrnná
Records21 nálezů, 17 kvadrátů
Last record 2020 , Ondřej Machač
Altitude0-1300

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (21 used records)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr0303
Prosev4806
Neurčeno0201
Zemní past4052010
Vysavač1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (21 used records)
Nemastoma lugubre (Müller, 1776) MalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů0101
Suťové a roklinové lesy0302
Lužní lesy nížin51104
Vlhké lesní lemy0101
Dubohabřiny3502
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Suché křoviny1001
Mezofilní louky162303
Pastviny1101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny8502
Ovocné sady s luční vegetací0101
Horské smrčiny101001
Suché louky1401
 MalesFemalesJuvenilesRecords