Česká arachnologická společnost získává finance na svoji činnost ze členských příspěvků, formou dotací od Akademie věd České republiky skrze členství v Radě vědeckých společností a formou grantů.

Společnost byla opakovaně úspěšná v získávání grantů na výzkum přírody Prahy, poskytovaných Magistrátem hlavního města Prahy.

Byla zavedena praxe, že část grantové dotace (20 %) je použita na režii Společnosti. O využití poloviny této režie, v prospěch arachnologie v Česku, rozhoduje hlavní řešitel grantu (např. jeho účast na arachnologické konferenci, realizace arachnologické exkurze, nákup arachnologické literatury), o režijním využití druhé poloviny rozhoduje Výbor Společnosti.


Revize výskytu ohrožených druhů pavouků, na území Prahy delší dobu nepozorovaných

2020-2021, Standardní projekt, Dokončený projekt

Náplní projektu je provedení důkladného průzkumu s cílem nelézt nezvěstné a dlouho nenalezené  druhy pavoukovců na vybraných lokalitách. Na základě nových poznatků o biologii a ekologii pavoukovců z jiných českých lokalit budou vytipovány druhy, které by se v Praze měly nacházet, ale dosud v hlavním městě nalezeni nebyly. V případě nalezení jedinců hledaných druhů se pokusíme identifikovat jejich mikrostanoviště a na základě takového poznatku definovat ochranářský management, který by výskyt studovaných druhů podporoval.

Poskytovatel: MHMP

Rozpočet: 300 000 Kč

Zahrnuté druhy: Anyphaena furva Miller, 1967 EN, Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 CR, Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 EN, Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) EN

Řešitelé