Kvadráty: 5259 6947 5260
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Missing

Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871)

Czech nameplachetnatka rašelinná
Threat levelMissing
Records3 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record 1962 , Jan Buchar
Distribution areaEuropean - eM (U) [Boh.]
Phytogeographic area
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude1050-1500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (3 used records)
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2102
Individuální sběr3001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (3 used records)
Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) REMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště5103
 MalesFemalesJuvenilesRecords