Kvadráty: 6050 6376 6152
  Records by time  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Criticaly endangered 12× 14×

Pardosa wagleri (Hahn, 1822)

Czech nameslíďák Waglerův
Threat levelCriticaly endangered
Records14 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
DescriptionSlíďák vázaný na přirozená koryta řek s pravidelně obnovovanými štěrkopískovými břehy. Dnes je znám z jediné lokality na severní Moravě a jediné lokality v Čechách. V případě české lokality se jedná o druhotné stanoviště na suti u jezírka v kamenolomu na vápenec (Čertovy schody v Českém krase).
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic area
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude300-400

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (14 used records)
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr35159
Neurčeno0064
Zemní past1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Pardosa wagleri (Hahn, 1822) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno14209
Kamenolomy2002
Bylinné porosty břehů1112
Břehy tekoucích vod0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords