Bibliografie
2022
 © Oto Zimmermann
Autoři
Mgr. Antonín Roušar, Jan Erhart, MUDr. Kryštof Rückl, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Nela Gloríková, Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Patrik Mlčoch, Šimon Petrov, prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík, Viktor Střeštík, RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.
Abstrakt
Pavouci České republiky; Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!; Významné nálezy pavouků od Nových Mlýnů aneb najde ten, kdo nehledá; Můžeme v terénu či z fotografií spolehlivě rozeznat středoevropské křižáky rodu Zygiella?; Fenomén rekultivací v povrchových dolech pod Krušnými horami a výskyt pavouků; Výskyt pavučenky Staveleya pusilla (Menge, 1869) také v severozápadních Čechách; Dovolená s pavouky; Poznámka k výskytu sekáče Nemastoma bidentatum sparsum (Gruber & Martens, 1968) v Ohřeckém údolí; Inventarizace 2021; Výzva k spolupráci na World Spider Trait databáze; Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus; Lumci bez křídel; Byli jsme na arachnologické konferenci v německém Greifswaldu!; Pozdně letní exkurze na Mostecko; 119. seminář České arachnologické společnosti; Česká bibliografie; Nové knihy; Pokyny pro autory

2022
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt

Spinosad is one of the world's most widely applied natural bioinsecticides and its use has been growing rapidly in the past decade. Biologically based plant protection products can also have unexpected effects on beneficial arthropods. Previous studies examining the lethal and sublethal effects of spinosad on different groups of spiders have shown widely diverging results. This work aims at an extension of knowledge related to the effects of spinosad on the generalist predator of genus Pardosa. We focused on the effects of fresh wet, fresh dry, and dry 3-day-old residues of the commercial plant protection product Spintor®. We examined changes in predatory activity at different prey densities after contacts with those residues and also on the mortality of spiders. For the density of six prey (flies), we found differences in spiders' predatory activity in the short term and the long term after their 1 hr contact with fresh wet residue. The fresh wet residues significantly decrease the number of killed flies. There was no significant effect of treatment on the mortality of spiders over short periods. Over long periods, the fresh wet residues caused a significant increase in spider mortality while dry residue had no effects.


2022
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt

The aim of this study was to investigate the effect of selective logging on species richness, composition, and conservation value of epigeic spider community. We studied an initial stage of abandoned coppice restoration in the Děvín National Nature Reserve (Czech Republic). We sampled experimental plots in forest stands with three canopy thinning intensities: strong, moderate, and nonintervention as a control. Altogether, we collected 3,683 adult spiders representing 21 families, 70 genera, and 116 species including 23 red-listed and threatened species. The species richness and degree of rareness significantly increased with the intensity of canopy thinning. Ordination analyses showed that species of conservation concern inclined towards plots with strong canopy thinning. However, some conservation-valuable species tended to be associated with non-intervention plots. Our results suggest that the best silviculture practice for spider diversity conservation is a combination of various thinning intensities on a small scale. Such management would support high species richness with the presence of rare and threatened species. Accordingly, we argue that using selective logging and a partial return to traditional coppicing management can be an appropriate strategy for biodiversity conservation in lowland woodlands.


2021
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt
Seminatural grasslands are among the most valuable habitats for arthropod conservation in Central Europe. The abandonment of traditional farming has caused these areas to become overgrown and homogeneous, thereby resulting in loss of arthropod biodiversity. This traditional farming therefore needs to be complemented by active conservation management methods. An important question is whether small-scale conservation management may support arthropod diversity and habitat specialists inhabiting abandoned seminatural grasslands. We investigated the effects of mowing, prescribed burning, mechanical turf disturbance, and absence of active management on species richness, functional diversity and composition, conservation value, abundance of Red List species, and assemblage composition of spiders. The management methods were applied on small-scale (4 × 5 m) patches in protected xeric grassland. Spiders were  sampled using pitfall traps and sweeping during 2017 and 2018. A total of 11,634 specimens from 154 species were recorded, including many rare and threatened species. The temporal responses of spider assemblages to active conservation management depended on the particular group of spiders. Changes in assemblage composition and resulting shifts in the community weighted mean values were distinct in the second year of the experiment. Management had no significant effect on the species richness of ground-dwelling spiders. Mechanical turf disturbance shifted the assemblage composition of ground-dwelling spiders towards habitat generalist species. Vegetation-dwelling spiders had the highest species richness in unmanaged patches. Their functional diversity was lower in disturbed patches. Burnt patches supported species of conservation concern for both spider groups. Prescribed burning had positive results for most of the studied indicators. Nevertheless, mechanical turf disturbance had a rather negative effect on the spider assem­blages. Our results indicate that even small, patch-like interventions with minimal costs can considerably support the valuable spider assemblages of xeric grassland in the intensified landscape of Central Europe.

2021
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Ondřej Košulič, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt
Lowland forests of Central Europe had been managed by diverse traditional practices for millennia. Such management helped to maintain heterogeneous habitat conditions suitable for a wide variety of arthropod species. Modern approaches to conservation, however, with their strategies of nonintervention, unintentionally caused an overall habitat homogenization within protected areas in many ecosystem types during the 20th ­ century. As a result, the diversity of organisms, including several large groups of arthropods, has gradually declined. Active interventions that would diversify homogenized lowland forest reserves are increasingly being reintroduced. A question remains as to whether the traditional management restoration at various intensities will maintain conditions suitable for high diversity of functionally important groups of arthropods. Here, we studied the effect of canopy thinning, aimed at coppice restoration, on ground-dwelling spider assemblages. Sampling was based on experimental plots distributed equally in an abandoned coppice-with-standards among three canopy thinning intensities: strong thinning, moderate thinning, and nonintervention as a control. We recorded 116 species of spiders, including a high proportion of Red-listed and threatened species. The species richness and presence of rare and threatened species increased with the intensity of canopy thinning. The abundance of spiders was greater in plots with moderate thinning than in control plots. Functional richness was greatest in open habitats with strong canopy thinning, however functional traits were equally distributed across all habitats. Although ordination analyses revealed that species of conservation concern tended to be associated with open habitats, some conservation-valuable species had affinities also for nonintervention plots. Overall, our results indicated that the best silviculture practice for biodiversity conservation is a combination of various management intensities that would support functional groups ranging from open habitat specialists to species typical for dense and more humid forest patches. We demonstrated that returning to active coppicing management can be a successful strategy for biodiversity restoration in lowland forests.

2019
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt
Do druhé poloviny 20. století byla česká krajina tradičně udržována zemědělskou činností a pastvou, což způsobilo, že byla zastoupena heterogenní mozaikou mikrohabitů. Opuštění od tradičního hospodaření však způsobilo, že území s ranými stadii sukcese začala být zarůstána a homogenizována, což vedlo ke ztrátě biodiverzity členovců.
Tradiční hospodaření je nutné nahradit aktivním ochraná ským managementem. V rámci diplomové práce byl studován vliv ochranářského managementu na arachnofaunu stepních biotopů PP Pláně. Konkrétn byl zkoumán vliv disturbance, seče, řízeného vypalování a bezzásahovosti na abundanci, druhovou bohatost, výskyt vzácných
a ohrožených druhů a druhovou a funkční kompozici pavouků. Sběr materiálu byl proveden metodou zemních pastí a smýkáním v celé sezoně v letech 2017 a 2018. Zásahy byly aplikovány v rámci jednotlivých plošek (4 x 5 m) a opakovány na třech plochách. Celkově bylo odchyceno 154 druhů s 11 634 jedinci s výskytem mnoha vzácných
a ohrožených druh pavouků. Management neměl na druhovou bohatost epigeických pavouků signifikantní vliv. Pavouci žijící na vegetaci měli vysokou abundanci a druhovou bohatost v kontrolních a vypalovaných stanovištích. Vypalovaná stanoviště měla vysoké hodnoty ochranářských indikátorů a bylo zde také značné zastoupení  xerotermních druhů a loveckých guild. Intenzivní disturbance měla na celkovou arachnofaunu spíše negativní efekt. Řízené vypalování ukázalo pozitivní výsledky pro velkou část sledovaných indikátorů. Výsledky ukazují, že zásahy vykonané na malé ploše dokáží signifikantně podpořit cennou arachnofaunu stepních biotopů. Pro podporu heterogenity stanovišť a diverzity na ně vázaných organismů by měly být zásahy kombinovány a vykonávány v takové míře, aby nedošlo k rozsáhlé disturbanci stanovišť.

2018
 © Oto Zimmermann
Autoři
Mgr. Aleš Jelínek, Mgr. Antonín Roušar, Mgr. Jan Dolanský, RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Mgr. Ondřej Machač, Ph.D., Pavel Krásenský, RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., Radek Šich, Ing. Tomáš Hamřík, Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
Abstrakt

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.


2016
 © Oto Zimmermann
Autoři
Ing. Tomáš Hamřík
Abstrakt
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda agrární terasy poskytují xerotermním druhům pavouků vhodný biotop a mohou tedy sloužit jako refugium nahrazující přirozené xerotermní biotopy. V rámci komplexu agrárních teras, které slouží k pěstování zemědělských plodin, byly ze šesti existujících svahů vybrány k výzkumu dva. Jako modelová bioindikační skupina byli vybráni pavouci. Odchyt pavouků byl proveden pomocí zemních pastí, které byly rozmístěny ve třech typech porostu a to řídkém, zapojeném a keřovém. Dohromady bylo rozmístěno 18 pastí, které byly umístěny v šesti liniích, kdy každá linie po třech pastech pokrývala jiný typ porostu. Sběr pavouků proběhl celkově osmkrát ve dnech: 19.6.2014, 24.7.2014, 29.8.2014, 6.10.2014, 20.11.2014, 3.6.2015 a 29.6.2015. Celkem bylo odchyceno 635 kusů pavouků patřících do 66 druhů, 44 rodů a 16 čeledí. Dohromady bylo nalezeno 40 xerotermních často i vzácných druhů pavouků. Mezi ohrožené, které patří do Červeného seznamu pavouků České republiky, náleželo pět druhů (VU – 4, EN – 1). Jednalo o Micaria formicaria, Nematogmus sanguinolentus, Neottiura suaveolens a Xysticus striatipes, což jsou druhy vázané na stepi či lesostepi. Nejvýznamnějším nálezem byl Sibianor tantulus, což je teprve třetí záznam tohoto xerotermního druhu pavouka v rámci České republiky. Pomocí jednofaktorové analýzy bylo zjištěno, že druhová diverzita pavouků se v rámci jednotlivých typů porostů a tedy stadií sukcese signifikantně neliší. Pavouci jsou tedy rozšířeni rovnoměrně, a tudíž je třeba zachovat mozaikovitost stanovišť. Výsledky bezesporu vypovídají o ochranářské významnosti agrárních teras jakožto refugia xerotermních organismů.

Média
9.1.2024Prosvětlování porostů a výmladkové hospodaření (od 11:13)
Linkwww.mujrozhlas.cz
AutořiIng. Tomáš Hamřík
18.12.2023Pařezení pomáhá pavoukům. Studie prokázala, že zastaralý způsob péče o les zlepšuje jeho rozmanitost
Linkct24.ceskatelevize.cz
AutořiIng. Ondřej Košulič, Ph.D., Ing. Tomáš Hamřík
Statistiky

Nalezeno

139
Nálezy
66
Druhy
45
Rody
1
Čtverce

Určeno

108
Nálezy
45
Druhy
26
Rody
1
Čtverce