Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered 10×

Syedra gracilis (Menge, 1869)

Czech nameplachetnatka útlá
Threat levelEndangered
Records10 nálezů, 7 kvadrátů
First record 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record 2017 , Tomáš Krejčí
Distribution areaEuropean - eM [Boh.]
Phytogeographic area
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude250-450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (10 used records)
Syedra gracilis (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past7808
Sklepávání0101
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (10 used records)
Syedra gracilis (Menge, 1869) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno2001
Suché doubravy3402
Lužní lesy nížin2102
Ovocné sady s luční vegetací0101
Porosty borůvek0101
Výsadby jehličnanů0101
Lesostepní doubravy1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords