Kvadráty: 6048 5848 5949 5350 5449
  Records by time  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Criticaly endangered

Thanatus sabulosus (Menge, 1875)

Czech namelistovník lesostepní
Threat levelCriticaly endangered
Records8 nálezů, 5 kvadrátů
First record 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Last record 2009
Distribution areaPalaearctic - E-S [Boh.]
Phytogeographic area
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude300-400

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (8 used records)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0002
Zemní past6005
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (8 used records)
Thanatus sabulosus (Menge, 1875) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno0002
Suché doubravy1001
Reliktní bory na skalách1001
Lesostepní doubravy3002
Výsadby jehličnanů2002
 MalesFemalesJuvenilesRecords