Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený 95× 104× 204×

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837)

České jménosnovačka černobřichá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy204 nálezů, 81 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEuropean (Az.) (Af.
Fytogeografická oblast
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Canopies
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-650

Literatura

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Vlastní hloupostí k nečekanému nálezu; Zoropsis spinimana v České republice?; Významné nálezy pavouků z ČR VI.; Inventarizace 2018; Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster - specialista na mravence?; Květy pryšců - prostřený stůl; Hrabalky (Pompelidae) - specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes; Zoologické dny - Brno 2019; Druhý česko-britský seminář v Praze; Arachnologická exkurze Praha - květen a červen 2019; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 144; Pokyny pro autory

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (203 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1119427
Nárazová past3207
Sklepávání13393029
Individuální sběr218517
Prosev0313
Zemní past53161719
Neurčeno2454593
Žlutá miska2103
Eklektor0705
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (204 použitých nálezů)
Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1203
Suché křoviny3317
Lesostepní doubravy2528
Ruderály0101
Dubohabřiny2706
Suché lesní lemy1233
Skalní stepi na jiných horninách0011
Kamenolomy2645
Neurčeno697726106
Lužní lesy nížin2104
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Mezofilní louky1012
Písčiny0101
Bylinné porosty břehů1001
Lesní okraje1706
Ovocné sady s luční vegetací1001
Paseky2002
Vřesoviště nižších poloh1202
Xerotermní travinobylinná společenstva1505
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Reliktní bory na skalách41456
Suťové a roklinové lesy0101
Suché doubravy36177
Ostatní pole0001
Rašelinné bory0001
Suché louky31118
Stinné skály nižších poloh1303
Ovocné sady a vinohrady0101
Skalní stepi na vápenci0202
Luční ostřicové mokřady0011
Bučiny nižších poloh0101
Kamenité suti nižších poloh4002
Lesy0101
Mokré louky0101
Přirozené lesy1001
Louky1001
 SamciSamiceMláďataNálezy