Česká arachnologická společnost získává finance na svoji činnost ze členských příspěvků, formou dotací od Akademie věd České republiky skrze členství v Radě vědeckých společností a formou grantů.

Společnost byla opakovaně úspěšná v získávání grantů na výzkum přírody Prahy, poskytovaných Magistrátem hlavního města Prahy.

Byla zavedena praxe, že část grantové dotace (20 %) je použita na režii Společnosti. O využití poloviny této režie, v prospěch arachnologie v Česku, rozhoduje hlavní řešitel grantu (např. jeho účast na arachnologické konferenci, realizace arachnologické exkurze, nákup arachnologické literatury), o režijním využití druhé poloviny rozhoduje Výbor Společnosti.


Revize výskytu ohrožených druhů pavouků, na území Prahy delší dobu nepozorovaných

2020-2021, Standardní projekt, Dokončený projekt

Náplní projektu je provedení důkladného průzkumu s cílem nelézt nezvěstné a dlouho nenalezené  druhy pavoukovců na vybraných lokalitách. Na základě nových poznatků o biologii a ekologii pavoukovců z jiných českých lokalit budou vytipovány druhy, které by se v Praze měly nacházet, ale dosud v hlavním městě nalezeni nebyly. V případě nalezení jedinců hledaných druhů se pokusíme identifikovat jejich mikrostanoviště a na základě takového poznatku definovat ochranářský management, který by výskyt studovaných druhů podporoval.

Poskytovatel: MHMP

Rozpočet: 300 000 Kč

Zahrnuté druhy: Hypsosinga heri (Hahn, 1831) VU, Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 EN, Agyneta equestris (L. Koch, 1881) EN, Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) EN, Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) VU


Předpokládané výstupy

Vybrané lokality jihovýchodní Prahy byly úspěšně kvantitativně i kvalitativně zmapovány. Byla nalezena celá řada vzácných druhů, druhů poprvé pozorovaných na území hlavního města a také druhů, které byly naposled v hlavním městě pozorovány v minulém století. Díky těmto nálezům a detailnímu průzkumu vybraných chráněných území bylo definováno několik mikrolokalit, které si zasluhují větší pozornost. Těmto lokalitám jsme navrhli příslušný management, který podporuje existenci ohrožených druhů v nich a tím pádem zvyšuje živočišnou i rostlinnou diverzitu daného chráněného území. Zároveň už při řešení daného projektu došlo po domluvě s Ing. Jiřím Romem k zachránění populace stepníka rudého na námi nalezené mikrolokalitě v PR Šance.  Jelikož by se v rámci období projektu nestihlo zmapovat více částí Prahy, než právě jedna (pro tento projekt zvolený jihovýchod Prahy), tak bychom rádi požádali o další projekty na zmapování zbylých ¾ hlavního města.

Řešitelé