Records by time  
Nemastomatidae 0-19001901-19501951-20002001+
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)

Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804)

Czech namežlaznatka řetízková
Records9 nálezů, 8 kvadrátů
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Phytogeographic area-
Původnost stanovišť-
Humidity-
Stratum-
Osvětlení stanovišť-
Hojnost výskytu
Neurčeno
Altitude200-1350

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Diplomová práce se soustředí na cytogenetickou analýzu a porovnání karyotypové variability čeledi Nemastomatidae (Žlaznatkovití). Tato čeleď zahrnuje morfologicky uniformní sekáče drobných rozměrů s nízkou mobilitou s centrem rozšíření v Evropě. Zjištěné karyotypové rozdíly by mohly hrát důležitou roli při detekci kryptické diverzity této skupiny. Provedená karyotypová analýza žlaznatek se soustředí převážně na alpské a pyrenejské endemické druhy a zároveň na široce rozšířené taxony v rámci střední Evropy. Cílem je identifikování nejen rozdílů, které se vyskytují mezi jednotlivými rody a druhy, ale případně i mezi populacemi. K detekci konkrétních chromozómových přestaveb v evoluci karyotypu u žlaznatek byla využita i fluorescenční in situ hybridizace (FISH) pro lokalizaci počtu a pozice klastrů genu pro 18S rRNA. Z výsledků vyplývá, že čeleď Nemastomatidae má celkový rozsah počtu chromozómů 2n = 12- 30. Dále se zjistilo, že v karyotypech Nemastomatidae převládají dvouramenné chromozómy a u druhů s nižšími počty chromozómů dochází k nápadné velikostní diferenciaci chromozómů (pravděpodobně jako důsledek chromozómových fúzí). Dosavadní výsledky naznačují, že u některých morfologicky uniformních druhů může být znalost karyotypu využitelná k taxonomickým účelům.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (9 used records)
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) MalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2002
Zemní past7604
Individuální sběr2103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Mitostoma chrysomelas (Hermann, 1804) MalesFemalesJuvenilesRecords
Dubohabřiny1001
Louky0001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Stinné skály nižších poloh0101
Kamenolomy1001
Paseky1001
Štěrkové břehy řek1001
Horské smrčiny2301
Lužní lesy nížin4301
 MalesFemalesJuvenilesRecords