Kvadráty: 5844 6753
  Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Criticaly endangered

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)

Czech namepavučenka dvoubarvá
Threat levelCriticaly endangered
Records2 nálezů, 2 kvadrátů
First record 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record 1997 , Vlastimil Růžička
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM [Boh.]
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
very humid (Preference: Vysoká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very rare
Velmi vzácný. Druh vyskytující se na velmi malém počtu mapových polí. Výskyt je obvykle vázán na jediné pohoří či na unikátní stanoviště. I počet získaných jedinců je většinou velmi malý.
Altitude400-650

Bibliography

 © Oto Zimmermann
Tato diplomová práce se zabývá araneofaunou Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné. Byl proveden inventarizační průzkum pavouků tohoto území. Sběr jedinců proběhl pomocí zemních pastí, smykem a prosevem v termínu od 20. dubna do 15. října 2020. Celkem bylo zaznamenáno 110 druhů pavouků náležících do 19 čeledí. Mezi nejzajímavější zjištěné taxony řadíme nálezy: skákavka mravencovitá (Leptorchestes berolinensis), slíďák mokřinný (Pardosa paludicola), slíďák rašeliništní (Piratula uliginosa), plachetnatka rybniční (Bathyphantes setiger) a pavučenka dvoubarvá (Tmeticus affinis). Zjištěné výsledky přispějí k doplnění údajů do čtverců faunistického mapování živočichů a společně s entomologickými průzkumy přispějí k nastavení vhodného managementu lokality.

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Sklepávání0301
Neurčeno0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (2 used records)
Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Ostřicové porosty stojatých vod0301
Neurčeno0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords