Records by time  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Micaria nivosa L. Koch, 1866 Endangered 18× 25×

Micaria nivosa L. Koch, 1866

Czech namemikarie záhadná
Threat levelEndangered
Records25 nálezů, 9 kvadrátů
First record 1942, F. Miller, Miller 1967
Last record 1990
Distribution areaPalaearctic - E-S (Kz.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid (Preference: Nízká)
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid (Preference: Nízká)
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Altitude250-450

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (25 used records)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno33192717
Zemní past01707
Individuální sběr0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (25 used records)
Micaria nivosa L. Koch, 1866 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno33209723
Suché křoviny0001
Suché louky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords