Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Allomengea scopigera (Grube, 1859) Not endangered 71× 73×

Allomengea scopigera (Grube, 1859)

Czech nameplachetnatka štětkovitá
Threat levelNot endangered
Records73 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record 2011 , Štěpán Vodka
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude250-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (73 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr16603
Zemní past11374069
Smyk0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Allomengea scopigera (Grube, 1859) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů18507
Neurčeno108012
Skalní stepi na vápenci1001
Dubohabřiny1001
Horské biotopy1001
Rašeliniště201506
Louky2214
Přirozené lesy0001
Lesy7104
Horské bučiny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4603
Pastviny13705
Ruderály2002
Širokolisté horské nivy0201
Mokré louky2514011
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3102
Horské smrčiny12506
Paseky1001
Výsadby jehličnanů8801
Podmáčené smrčiny1502
Suché křoviny0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords