Nálezy podle období  
Cheiracanthiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený 27× 27×

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864

České jménozápřednice Mildeova
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy27 nálezů, 16 kvadrátů
První nález 2002, V. Hula, Bryja & Svatoň 2005
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic (Argentina
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-350

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (27 použitých nálezů)
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování20115
Individuální sběr56210
Neurčeno310309
Nárazová past0101
Smyk0101
Fotografie1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (27 použitých nálezů)
Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zahradnicky utvářené zahrady a parky01102
Vnější stěny budov2125
Interiéry budov2114
Ruderály1304
Neurčeno6113010
Vřesoviště nižších poloh0101
Zahrady0001
 SamciSamiceMláďataNálezy