Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) Not endangered 44× 55×

Pelecopsis parallela (Wider, 1834)

Czech namepavučenka důlečkovaná
Threat levelNot endangered
Records55 nálezů, 27 kvadrátů
First record 1936, J. Kašpar, Schenkel 1939
Last record 2022 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-1300

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (55 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Prosev2202
Smyk2305
Zemní past4128134
Neurčeno05011
Individuální sběr5302
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (55 used records)
Pelecopsis parallela (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Skalní stepi na jiných horninách0101
Rašeliniště1304
Bylinné porosty břehů1001
Neurčeno58016
Louky1405
Ostřicové porosty stojatých vod2202
Xerotermní travinobylinná společenstva1203
Suché doubravy1001
Mokré louky236111
Písčiny5201
Lesostepní doubravy0302
Ruderály1001
Polní biotopy0101
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1001
Ostatní pole8803
Suché louky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords