Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) Not endangered 52× 39× 92×

Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853)

Czech namepavučenka jarní
Threat levelNot endangered
Records92 nálezů, 38 kvadrátů
First record 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record 2020 , Eva Líznarová
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (92 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vysavač1101
Prosev1001
Zemní past21656771
Neurčeno2008
Individuální sběr3205
Smyk1205
Sklepávání1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (92 used records)
Walckenaeria vigilax (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno17621043
Močály2002
Lesy0001
Polní biotopy5201
Lužní lesy nížin2827017
Kamenolomy0202
Rašeliniště5308
Louky0102
Horské biotopy2002
Břehy tekoucích vod0101
Bylinné porosty břehů0101
Mokré louky3205
Pastviny1001
Ostatní pole3104
Haldy a výsypky0071
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords