Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 49× 24× 75×

Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménosnovačka mechová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy75 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2021 , Pavel Vonička
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (75 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past194125
Prosev102011
Individuální sběr1203
Neurčeno138029
Smyk5107
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (75 použitých nálezů)
Robertus neglectus (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno64129
Výsadby jehličnanů1102
Lužní lesy nížin6105
Suťové a roklinové lesy0101
Lesostepní doubravy3003
Písčiny0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4002
Louky1206
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod1001
Mokřadní olšiny2002
Ostatní pole11509
Suché doubravy5004
Ovocné sady s luční vegetací3003
Bylinné porosty břehů1001
Lesy2001
Acidofilní bory1001
Výsadby listnáčů0101
Mokré louky0001
Stojaté a pomalu tekoucí vody1001
Rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy