Nálezy podle období  
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 34× 10× 48×

Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)

České jménoskálovka čtyřskvrnná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy48 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález 2022 , Antonín Roušar
Areál rozšířeníEuropean - eM (U
Fytogeografická oblast-
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-650

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (48 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr610015
Zemní past46011
Neurčeno16118
Eklektor0202
Prosev0101
Smyk0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (48 použitých nálezů)
Scotophaeus quadripunctatus (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Travnaté stepi1001
Neurčeno38123
Suché doubravy0101
Interiéry budov2507
Suťové a roklinové lesy1001
Dubohabřiny0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Lužní lesy nížin1203
Suché křoviny0101
Ruderály1303
Suché louky0101
Lesní okraje1001
Bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0101
Kamenolomy1001
Výsadby listnáčů0101
 SamciSamiceMláďataNálezy