Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený 148× 21× 170×

Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871)

České jménopavučenka důlkovaná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy170 nálezů, 36 kvadrátů
První nález 1935, F. Miller, Miller 1936a
Poslední nález 2021 , Eva Líznarová
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1250

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (170 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past23488191
Individuální sběr4306
Prosev1203
Neurčeno8274565
Smyk4104
Sklepávání0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (170 použitých nálezů)
Ceratinella scabrosa (O. Pickard-Cambridge, 1871) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno8966266
Ostřicové porosty stojatých vod1303
Suché doubravy8936
Lužní lesy nížin12572125
Vlhké lesní lemy0101
Porosty borůvek1102
Lesní okraje1001
Louky8003
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod6105
Mokřadní olšiny13108
Rašeliniště6004
Močály9106
Paseky1203
Lesy7106
Ovocné sady s luční vegetací3305
Reliktní bory na skalách5002
Bučiny nižších poloh25004
Podmáčené smrčiny2001
Ostatní pole1001
Kamenolomy1001
Horské bučiny0001
Výsadby jehličnanů2002
Acidofilní bory2001
Horské smrčiny0103
Ruderály1102
Mokré louky0001
Lesostepní doubravy5302
Xerotermní travinobylinná společenstva0202
Přirozené lesy1001
Suché křoviny1001
Suché louky1101
 SamciSamiceMláďataNálezy