Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) Not endangered 117× 127×

Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875)

Czech namepavučenka čepovitá
Threat levelNot endangered
Records127 nálezů, 41 kvadrátů
First record 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record 2009
Distribution areaEuropean (Algeria
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude200-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (127 used records)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno14011
Zemní past58101295
Prosev98012
Smyk1102
Eklektor1706
Individuální sběr1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (127 used records)
Walckenaeria corniculans (O. Pickard-Cambridge, 1875) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1812221
Horské bučiny0101
Dubohabřiny2803
Kamenité suti nižších poloh6206
Lesy2708
Bučiny nižších poloh1316018
Suché doubravy920014
Stinné skály nižších poloh2103
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1001
Lužní lesy nížin1001
Lesostepní doubravy926019
Výsadby jehličnanů321018
Haldy a výsypky0002
Suťové a roklinové lesy2204
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Suché křoviny0101
Porosty borůvek0101
Přirozené lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
Suché louky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords