Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Entelecara erythropus (Westring, 1851) Není ohrožený 45× 62×

Entelecara erythropus (Westring, 1851)

České jménopavučenka plochohlavá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy62 nálezů, 45 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2016
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Tree trunks
Kmeny stromů. Kůra kmenů a silných stromových větví, prostory pod kůrou, dutiny stromů.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (62 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Neurčeno312122
Individuální sběr310012
Prosev31504
Eklektor21608
Zemní past39277
Sklepávání1906
Smyk1213
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (62 použitých nálezů)
Entelecara erythropus (Westring, 1851) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ovocné sady s luční vegetací2504
Neurčeno2182825
Lužní lesy nížin22306
Lesní okraje0101
Mokré louky0902
Vlhké lesní lemy0101
Ostřicové porosty stojatých vod0202
Rašeliniště1203
Suché doubravy1001
Louky a pastviny0111
Močály2702
Výsadby jehličnanů0202
Mezofilní louky0101
Pastviny1201
Lesy1001
Ruderály0202
Břehy tekoucích vod0101
Mokřadní olšiny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Bylinné porosty břehů2201
Bučiny nižších poloh0101
Suché louky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy