Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Micaria subopaca Westring, 1861 Endangered 1x 1x 26x 21x 49x

Micaria subopaca Westring, 1861

Czech namemikarie kmenová
Threat levelEndangered
Records49 nálezů, 35 kvadrátů
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaPAL

Bibliography

 © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (49 used records)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr511112
Neurčeno88018
Zemní past154013
Nárazová past1001
Eklektor2304
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (49 used records)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály2102
Dubohabřiny0201
Mokré louky2103
Výsadby jehličnanů1102
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lužní lesy nížin4405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3103
Neurčeno79120
Suché křoviny1101
Suťové a roklinové lesy1101
Suché doubravy2003
Ovocné sady s luční vegetací0101
Pastviny8002
Bučiny nižších poloh0101
Rašeliniště0101
Suché louky0101
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords