Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Micaria subopaca Westring, 1861 Endangered 1x 1x 26x 18x 46x

Micaria subopaca Westring, 1861

Czech namemikarie kmenová
Threat levelEndangered
Records46 nálezů, 32 kvadrátů
Last record 2021 , Ondřej Machač
Distribution areaPAL

Bibliography

© Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (28 used records)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr59110
Nárazová past1001
Zemní past144012
Eklektor2304
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (26 used records)
Micaria subopaca Westring, 1861 VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0201
Kultury jehličnanů0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Lužní lesy4405
Parky0101
městské parky3002
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
Suťové lesy1101
Kulturní lesy1001
Ovocné sady0101
Polní meze8002
Ruderály2001
Květnaté bučiny0101
Vlhké louky2002
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1002
Přechodová rašeliniště0101
Xerotermy na jiných podkladech0101
Břehy tekoucích vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords