Records by time  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) Not endangered 29× 17× 50×

Nigma walckenaeri (Roewer, 1951)

Czech namecedivečka zelená
Threat levelNot endangered
Records50 nálezů, 31 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2022 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic (Af.
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
artificial
Umělé prostředí lidských sídel, které je však poměrně stálé, bez výrazné disturbance. Zdi staveb připomínají svou strukturou skalnatá a kamenitá stanoviště a tak mohou být osidlovány některými druhy skal a kamenitých sutí.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Shrub layer
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Vertical surfaces
Vertikální povrch. Šikmé, svislé a převislé povrchy skal, skalních bloků, převisy na březích vodních toků či v zářezech strží a cest, stěny budov, ploty, mostní konstrukce ap.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude150-900

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (50 used records)
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2103
Individuální sběr76312
Fotografie0203
Neurčeno87220
Pozorování0102
Prosev0101
Zemní past3423
Sklepávání11806
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (50 used records)
Nigma walckenaeri (Roewer, 1951) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Ruderály2205
Zahrady0101
Vnější stěny budov2405
Neurčeno107319
Vřesoviště nižších poloh0202
Interiéry budov1213010
Zahradnicky utvářené zahrady a parky1001
Břehy tekoucích vod1001
Ovocné sady s luční vegetací1001
Louky1001
Mokřadní olšiny1001
Těžební jámy0021
Suché doubravy0021
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords