Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 243× 76× 332×

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

České jménocedivečka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy332 nálezů, 145 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1100

Literatura

 © Oto Zimmermann

The spatial distribution of parasitoids is closely linked to the distribution and ecological requirements of their hosts. Several studies have documented changes in the fauna composition of parasitoids in response to elevation, but data on parasitoids associated with spiders are missing. The koinobiont ichneumonid wasp Zatypota anomala is strictly specialised on spiders of the genus Dictyna (Dictynidae) in Europe. We examined the distribution of spiders of the family Dictynidae in forest ecotones in central Europe across a broad elevation gradient (110–1466 m a.s.l.). We checked the spiders for parasitism by Z. anomala. It was most abundant at the mid-elevations (median 712 m a.s.l., range 179–870 m a.s.l.). We identified four dictynid spider species as Z. anomala hosts. These were Dictyna arundinacea, Dictyna uncinata, Nigma flavescens, and Nigma walckenaeri. All four species and the genus Nigma were recorded as hosts for the first time. The parasitoids strongly preferred juvenile instars of their hosts. The body length differed between parasitised Dictyna and Nigma spiders (medians: 1.95 mm and 2.55 mm, respectively). The distribution of Dictyna and Nigma spiders overlapped along the elevation gradient, but parasitism incidence significantly differed between spider genera along the elevation gradient. Nigma was parasitized at lower elevations between 179–254 m a.s.l. and Dictyna at higher elevations between 361–870 m a.s.l. The phenology of Z. anomala is closely tied to the univoltine life strategy of its host spiders. The parasitoid female oviposits in autumn, and its offspring overwinter as larvae on the host, reach adulthood during spring, and pass the summer as an adult.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (331 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr27100151
Smyk9719744114
Sklepávání424119
Prosev510012
Zemní past1335021
Neurčeno629619114
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (332 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Rašeliniště614010
Písčité břehy1201
Ruderály4806
Travnaté stepi1102
Mezofilní louky1102
Vřesoviště nižších poloh3102
Kamenolomy4816
Neurčeno8412151136
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8407
Bylinné porosty břehů1504
Mokré louky420012
Lesní okraje2904
Písčiny243111
Suché louky27701016
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3303
Slaniska0101
Dubohabřiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Porosty borůvek3203
Výsadby jehličnanů0213
Močály620011
Úhory171309
Skalní stepi na vápenci2303
Suché křoviny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
Reliktní bory na skalách101105
Suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
Louky a pastviny0202
Pastviny1102
Suché doubravy0905
Vlhké lesní lemy1203
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
Ovocné sady s luční vegetací3407
Ostatní pole0101
Haldy a výsypky3504
Lužní lesy nížin0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady01005
Paseky1805
Acidofilní bory0101
Okraje silnic0101
alpínské trávníky1201
Výsadby listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
Lesostepní doubravy1303
 SamciSamiceMláďataNálezy