Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) Není ohrožený 243× 72× 328×

Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758)

České jménocedivečka obecná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy328 nálezů, 144 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1050

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (328 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk9619444112
Individuální sběr2799150
Sklepávání424119
Prosev510012
Zemní past1335021
Neurčeno629619114
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (328 použitých nálezů)
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály4806
Vřesoviště nižších poloh3102
Kamenolomy4816
Neurčeno8412151136
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin8407
Bylinné porosty břehů1504
Mokré louky420012
Lesní okraje2904
Rašeliniště61309
Písčiny243111
Suché louky27701016
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod3303
Kamenité suti nižších poloh1001
Slaniska0101
Dubohabřiny0101
Mezofilní louky0101
Ostřicové porosty stojatých vod1203
Porosty borůvek3203
Výsadby jehličnanů0213
Močály620011
Úhory171309
Skalní stepi na vápenci2303
Suché křoviny0202
Xerotermní travinobylinná společenstva11319
Reliktní bory na skalách101105
Suťové a roklinové lesy0101
Louky1406
Louky a pastviny0202
Pastviny1102
Suché doubravy0905
Vlhké lesní lemy1203
Stojaté a pomalu tekoucí vody0303
Ovocné sady s luční vegetací3407
Ostatní pole0101
Haldy a výsypky3504
Lužní lesy nížin0202
Lesní cesta1102
Polní biotopy0101
Stinné skály nižších poloh0101
Luční ostřicové mokřady01005
Paseky1805
Acidofilní bory0101
Okraje silnic0101
alpínské trávníky1201
Výsadby listnáčů51802
Břehy tekoucích vod0101
Lesostepní doubravy1303
 SamciSamiceMláďataNálezy