Nálezy podle období  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený 221× 58× 286×

Dictyna uncinata Thorell, 1856

České jménocedivečka plotová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy286 nálezů, 104 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Nadm. výška150-1000

Literatura

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (286 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk4766963
Prosev11409
Sklepávání45110372
Zemní past26295029
Neurčeno7660066
Individuální sběr1830040
Nárazová past1304
Eklektor1203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (286 použitých nálezů)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4506
Suché křoviny1413010
Kamenolomy3305
Neurčeno109711395
Lesní okraje923014
Mezofilní louky0101
Dubohabřiny0202
Lužní lesy nížin69012
Suťové a roklinové lesy0202
Bylinné porosty břehů2305
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Slaniska1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2204
Vlhké doubravy0101
Mokré louky0303
Výsadby listnáčů0101
Interiéry budov1203
Vnější stěny budov2103
Louky6706
Močály1201
Louky a pastviny0302
Luční ostřicové mokřady2102
Ruderály51005
Ovocné sady s luční vegetací3392346
Haldy a výsypky31467
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
Suché louky1704
Břehy tekoucích vod71009
Ostatní pole0101
Obhospodařované pozemky0101
Pastviny1301
Mokřadní olšiny2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Paseky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Acidofilní bory0101
Lesy2202
Úhory1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Vlhké lesní lemy0402
Rašeliniště2002
Suché doubravy0002
Výsadby jehličnanů0102
Lesostepní doubravy2002
Porosty borůvek0101
Písčiny1101
 SamciSamiceMláďataNálezy