Records by time  
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001+
Dictyna uncinata Thorell, 1856 Not endangered 221× 60× 288×

Dictyna uncinata Thorell, 1856

Czech namecedivečka plotová
Threat levelNot endangered
Records288 nálezů, 105 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2023 , Kryštof Rückl
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1000

Bibliography

 © Oto Zimmermann

The spatial distribution of parasitoids is closely linked to the distribution and ecological requirements of their hosts. Several studies have documented changes in the fauna composition of parasitoids in response to elevation, but data on parasitoids associated with spiders are missing. The koinobiont ichneumonid wasp Zatypota anomala is strictly specialised on spiders of the genus Dictyna (Dictynidae) in Europe. We examined the distribution of spiders of the family Dictynidae in forest ecotones in central Europe across a broad elevation gradient (110–1466 m a.s.l.). We checked the spiders for parasitism by Z. anomala. It was most abundant at the mid-elevations (median 712 m a.s.l., range 179–870 m a.s.l.). We identified four dictynid spider species as Z. anomala hosts. These were Dictyna arundinacea, Dictyna uncinata, Nigma flavescens, and Nigma walckenaeri. All four species and the genus Nigma were recorded as hosts for the first time. The parasitoids strongly preferred juvenile instars of their hosts. The body length differed between parasitised Dictyna and Nigma spiders (medians: 1.95 mm and 2.55 mm, respectively). The distribution of Dictyna and Nigma spiders overlapped along the elevation gradient, but parasitism incidence significantly differed between spider genera along the elevation gradient. Nigma was parasitized at lower elevations between 179–254 m a.s.l. and Dictyna at higher elevations between 361–870 m a.s.l. The phenology of Z. anomala is closely tied to the univoltine life strategy of its host spiders. The parasitoid female oviposits in autumn, and its offspring overwinter as larvae on the host, reach adulthood during spring, and pass the summer as an adult.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (287 used records)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk4866964
Prosev11409
Sklepávání45110372
Zemní past26295029
Neurčeno7660066
Individuální sběr1830040
Nárazová past1304
Eklektor1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (288 used records)
Dictyna uncinata Thorell, 1856 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Bylinné porosty břehů3306
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny4707
Suché křoviny1413010
Kamenolomy3305
Neurčeno109711395
Lesní okraje923014
Mezofilní louky0101
Dubohabřiny0202
Lužní lesy nížin69012
Suťové a roklinové lesy0202
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Slaniska1001
Zahradnicky utvářené zahrady a parky2204
Vlhké doubravy0101
Mokré louky0303
Výsadby listnáčů0101
Interiéry budov1203
Vnější stěny budov2103
Louky6706
Močály1201
Louky a pastviny0302
Luční ostřicové mokřady2102
Ruderály51005
Ovocné sady s luční vegetací3392346
Haldy a výsypky31467
Xerotermní travinobylinná společenstva0303
Stojaté a pomalu tekoucí vody1101
Suché louky1704
Břehy tekoucích vod71009
Ostatní pole0101
Obhospodařované pozemky0101
Pastviny1301
Mokřadní olšiny2405
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0303
Paseky0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Acidofilní bory0101
Lesy2202
Úhory1001
Kamenité suti nižších poloh1001
Vlhké lesní lemy0402
Rašeliniště2002
Suché doubravy0002
Výsadby jehličnanů0102
Lesostepní doubravy2002
Porosty borůvek0101
Písčiny1101
 MalesFemalesJuvenilesRecords