Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 14x 8x 239x 29x 290x

Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)

České jménocedivečka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy290 nálezů, 76 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2017 , Vladimír Hula
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az., Ar.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

© Ota Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání43151618
Individuální sběr318325
Prosev80510
Smyk7236135
Eklektor1001
Zemní past611412
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (78 použitých nálezů)
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
výsadby listnáčů1001
Xerotermní travinobylinná společenstva2002
travnaté stepi5205
suché křoviny1102
písčiny0101
Lesní okraje2248
kamenolomy2103
údolní jasanoolšové luhy7004
skalní stepi na vápenci1002
reliktní bory na skalách1001
osluněné skály nižších poloh1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
A1211001001
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
Louky5114
dubohabřiny143228
mezofilní louky1101
bučiny nižších poloh1001
pískovny1001
Břehy tekoucích vod2102
bylinné porosty břehů2001
bažinné olšiny2001
suťové a roklinové lesy1002
haldy a výsypky1164
Močály1001
Lesy1001
Acidofilní bory1012
městské parky3413
Přirozené lesy14142
interiéry budov2001
suché lesní lemy0101
kamenité suti nižších poloh0001
Kultury listnáčů211203
lesostepní doubravy13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020