Nálezy podle období
Dictynidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) Není ohrožený 7x 5x 126x 36x 174x

Nigma flavescens (Walckenaer, 1830)

České jménocedivečka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy174 nálezů, 78 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, Kryštof Rückl
Areál rozšířeníEuropean - Me. (Az., Ar.
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500

Literatura

© Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (102 použitých nálezů)
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk5528021
Sklepávání182813
Individuální sběr2712631
Zemní past43152322
Eklektor1001
Prosev183214
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (79 použitých nálezů)
Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Křovinatý plášť lesa2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2003
výsadby listnáčů1001
Xerotermy na jiných podkladech5205
Písečné přesypy0101
Lesní okraje2248
Skalní stepi na vápencových podkladech1002
Kamenolom2103
Lužní lesy7004
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Skály nižších a středních výšek1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0011
Ovocné sady2002
Louky5114
Skupiny stromů, remízky < 1 ha1001
Mezofilní louky1101
Květnaté bučiny1001
Pískovna1001
Břehy tekoucích vod2102
Bylinné porosty na březích potoků a řek2001
Bažinné olšiny2001
Suťové a roklinové lesy1002
Haldy a výsypky1164
Močály1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy133227
Lesy1001
Acidofilní bory1012
Parky3413
Přirozené lesy14142
Interiéry budov2001
Bylinný lem lesa0101
Kamenité sutě0001
Kultury listnáčů211203
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy13304
Křoviny a skupiny stromů mimo les0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020