Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 277× 55× 342×

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy342 nálezů, 123 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Herb layer
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded (Preference: Vysoká)
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann
Populations of generalist predators are often comprised of a mixture of specialist and generalist individuals and this intraspecific variation in prey utilization may affect pest suppression. However, little is known about sea­sonal changes in prey utilization by generalist predators, especially during winter, when some generalist pred­ators exert strong biocontrol effects. We used prey preference experiments on Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae) and molecular gut-content analyses of Philodromus spp. (dominated 85% by Philodromus cespitum) to study the dynamics of spider specialization in a pear orchard during the non-growing season. In the laboratory, Philodromus cespitum preferred springtails (Collembola) over the pear psylla, Cacopsylla pyri, an important pest of pear. The presence of springtails in guts of Philodromus spp. did not affect detection of psylla by molecular gut-content analysis in specimens collected from the pear orchard. The philodromid population comprised of a mixture of specialists and generalists in winter, but was composed mainly of generalists in spring. Greater variation in prey utilization during winter most likely reflects a patchy distribution of prey and philodromids switching to a less active hunting mode. Seasonal specialization of individual generalist predators could be the result of their ability to change hunting mode in response to changing environmental conditions and prey distribution. Our study demonstrates that alternative (collembolan) prey are unlikely to affect philodromid predation on psyllids and suggests that changes occur in the spatial structure of predator-pest interactions from winter to spring.

 © Oto Zimmermann
Insecticide formulations can cause mortality in natural enemies or have sublethal effects on them, which include alterations in their behaviour and development. Here, we investigated the effect of a bioinsecticide (azadirachtin) and predator cues on mating in a biocontrol spider, Philodromus cespitum. Firstly, adult males were exposed to cues from ants (as predators) or conspecific juveniles (as controls) and those from virgin adult females combined with insecticide residues and we then recorded their selection of the respective surfaces. In an insecticide-free environment, males spent significantly more time on the surface with cues from juveniles and virgin females than on the surface with cues from ants and virgin females. In the environment with ant cues, males did not spend significantly more time on the surface treated with water or insecticide residues. Secondly, adult male and female spiders were exposed to cues from predators and conspecifics and fresh insecticide residuals and we recorded mating behaviour. The presence of ant cues nor the presence of insecticide residues had a significant effect on the mating behaviour. However, the frequency of females biting males was significantly lower on the surface with insecticide residues and ant cues and highest on the surface with ant cues and water treatment. The size of mating plugs (applied to female genitals by males during mating) was not different between ant cues and control, but the plugs were significantly larger on the surface with insecticide residues. We conclude that azadirachtin affected only slightly the perception of predation risk and consequently mating behaviour in Philodromus cespitum. Similarly, presence of ant cues had little effect on mating.

 © Oto Zimmermann
Seminatural habitats adjacent to crops often increase density and diversity of pests’ natural enemies in crops. However, there is no research investigating the effect of seminatural habitats on the intraspecific variation in functional traits of the pests’ natural enemies in agricultural landscapes, despite its significant impact on pest control. Here, we investigated whether there is intraspecific variation in functional traits of a potential biocontrol agent, the generalist spider Philodromus cespitum, depending on the location in an agricultural landscape. We compared size, capture rate, and fundamental trophic niche of Philodromus cespitum along five transects (60 m) each consisting of three plots: hedgerow adjacent to an apple orchard, orchard edge, and orchard centre. The individuals from the orchard centers were larger than the individuals from orchard edges and hedgerows. Large individuals from the orchard centers had higher capture rate than large individuals from hedgerows but in small individuals it was the opposite. The adult females from the centers had a wider trophic niche than those from hedgerows, indicating higher foraging opportunism. The individuals from orchard edges had moderate phenotype in both trophic traits. The individuals from the orchard edges were also the most heterogeneous in body size and capture rate. The results show a clear edge effect which means that the hedgerows influenced the intraspecific functional composition in the orchard. As the intraspecific variation can interact with the species’ densities in influencing pest control, ignoring the intraspecific variation in the agricultural landscape and crops may lead to an inaccurate inference about the biocontrol services provided by spiders.

 © Oto Zimmermann
Female mating history can have a strong effect on male fertilization success. Although males often prefer to mate with virgin females, they often also engage with mated females. As the intensity of sperm competition can differ among mated females, males are expected to evolve means to identify their status. In spiders, males often use female silk to gather information about female quality. Males of many spider species deposit mating plugs into female genitalia to hinder further copulations. We tested whether males of the foliage‐dwelling, plug‐producing spider Philodromus cespitum, which is an important natural enemy of pests, discriminate between females of different mating status and whether they can determine the extent of genital plugging in mated females solely on the basis of cues gained from deposited female silk. We presented males with draglines of females that varied in either mating status (virgin vs. mated), the extent of plugging (small vs. big plug), or the age of the plug (fresh vs. old plug) and examined their mate preferences.  Additionally, we tested whether males were attracted to volatile cues produced by female bodies. Our experiments revealed that males preferred draglines of virgin females to those of mated females, and mated females with small plugs to those with large plugs. They were also attracted to female volatile cues. This study suggests that males are able to extract fine‐scale information on mating status from female draglines.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Even though pesticides can have various sublethal effects on behaviour of biocontrol agents, no study to date has investigated the effects of pesticides on the prey choice of generalist predators. Prey choice of generalist predators is among key factors determining the predation pressure they exert on pests, because it influences fitness of predators and consequently their densities and per capita capture rate. Here, we investigated the effect of Integro (a.i. methoxyfenozide) and SpinTor 480 Sc (a.i. spinosad) on prey choice and predatory activity of the spider Philodromus cespitum, which is known significantly to reduce hemipteran and dipteran pests in fruit orchards. We compared the prey preferences of philodromids between the psyllid pest Cacopsylla pyri (Hemiptera, Psyllidae) and beneficial Theridion sp. spiders in laboratory experiments. We found that both pesticides altered the prey preferences of philodromids. While the philodromids in a control treatment preferred theridiid spiders over the psyllid pest, philodromids in the pesticide treatments exhibited no significant prey preferences. The changes in prey preferences were caused by increased predation on the psyllids, while the predation on the theridiid remained similar. We suggest that the changes in prey preferences might theoretically be due to 1) impaired sensory systems, 2) altered taste, and/or 3) altered mobility. In combination with other studies finding reduced predation on fruit flies in Philodromus cespitum after exposure to SpinTor, our results indicate that the sublethal effects of pesticides on predatory behaviour of generalist predators can depend on prey type and/or prey community composition. © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců. © Oto Zimmermann

Abstract The impact of five selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum (Walckenaer) (Araneae: Philodromidae), was studied in the laboratory. This spider is the most abundant beneficial arthropod on trees in commercial orchards in central Europe. We expected that selective insecticides applied at the recommended doses would have no effect or a negligible effect on the spiders’ performance. Our results showed that the mortality of spiders resulting from residual uptake of the chem- icals differed among insecticides. Dimilin, NeemAzal, Mospilan, and Integro caused mortality of less than 10%, while SpinTor caused mortality of 17%. All five preparations can be considered harmless in terms of mortality in comparison with Decis, which caused 80% mortality. Exposure to residues of NeemAzal, SpinTor, and Dimilin resulted in a significantly lower predation rate than the control. The lowest predation rate was observed in spiders treated with SpinTor. These results imply that the natural pest control provided by Philodromus cespitum spiders can be weakened by the application of SpinTor, NeemAzal, and Dimilin. On the other hand, the functional response was not significantly affected by the application of Integro and Mospilan. Therefore, these two insecticides are recommended for use in the integrated pest management (IPM) of orchards.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (341 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1468166
Individuální sběr2847259
Zemní past5124428
Sklepávání921372120
Fotografie1001
Neurčeno2331155
Eklektor0202
Prosev56010
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (342 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky3709
Okraje silnic1102
Ruderály0303
Suché louky211012
Interiéry budov3104
Mezofilní louky4805
Kamenolomy2605
Lesostepní doubravy2304
Neurčeno6442280
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0414
Lesní okraje915012
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0303
Nízké xerofilní křoviny0401
Vřesoviště nižších poloh0202
Travnaté stepi1203
Bylinné porosty břehů1603
Paseky0101
Vlhké doubravy0101
Suťové a roklinové lesy1001
Mokřadní vrbiny0101
Xerotermní travinobylinná společenstva9908
Louky a pastviny2203
Močály1907
Ovocné sady a vinohrady1001
Suché křoviny1505
Stinné skály nižších poloh1102
Horské bučiny1303
Louky3304
Úhory2708
Břehy tekoucích vod0202
Ovocné sady s luční vegetací85106097
Skalní stepi na vápenci0402
Lesy0101
Reliktní bory na skalách2501
Stojaté a pomalu tekoucí vody0302
Haldy a výsypky4244
Pozemní komunikace1001
Písčiny2504
Suché doubravy1303
Výsadby jehličnanů0414
Pastviny1111
Polní biotopy0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Rašeliniště0504
Porosty borůvek1102
Mokřadní olšiny0101
Horské smrčiny0101
Acidofilní bory0302
Bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1314
Vlhké lesní lemy0201
Lužní lesy nížin2204
Přirozené lesy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy