Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 6x 541x 26x 585x

Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)

České jménolistovník obecný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy585 nálezů, 110 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Oto Zimmermann
Areál rozšířeníHolarctic - eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-900

Literatura

© Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Oto Zimmermann

Even though pesticides can have various sublethal effects on behaviour of biocontrol agents, no study to date has investigated the effects of pesticides on the prey choice of generalist predators. Prey choice of generalist predators is among key factors determining the predation pressure they exert on pests, because it influences fitness of predators and consequently their densities and per capita capture rate. Here, we investigated the effect of Integro (a.i. methoxyfenozide) and SpinTor 480 Sc (a.i. spinosad) on prey choice and predatory activity of the spider Philodromus cespitum, which is known significantly to reduce hemipteran and dipteran pests in fruit orchards. We compared the prey preferences of philodromids between the psyllid pest Cacopsylla pyri (Hemiptera, Psyllidae) and beneficial Theridion sp. spiders in laboratory experiments. We found that both pesticides altered the prey preferences of philodromids. While the philodromids in a control treatment preferred theridiid spiders over the psyllid pest, philodromids in the pesticide treatments exhibited no significant prey preferences. The changes in prey preferences were caused by increased predation on the psyllids, while the predation on the theridiid remained similar. We suggest that the changes in prey preferences might theoretically be due to 1) impaired sensory systems, 2) altered taste, and/or 3) altered mobility. In combination with other studies finding reduced predation on fruit flies in Philodromus cespitum after exposure to SpinTor, our results indicate that the sublethal effects of pesticides on predatory behaviour of generalist predators can depend on prey type and/or prey community composition.© Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.© Oto Zimmermann

Abstract The impact of five selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum (Walckenaer) (Araneae: Philodromidae), was studied in the laboratory. This spider is the most abundant beneficial arthropod on trees in commercial orchards in central Europe. We expected that selective insecticides applied at the recommended doses would have no effect or a negligible effect on the spiders’ performance. Our results showed that the mortality of spiders resulting from residual uptake of the chem- icals differed among insecticides. Dimilin, NeemAzal, Mospilan, and Integro caused mortality of less than 10%, while SpinTor caused mortality of 17%. All five preparations can be considered harmless in terms of mortality in comparison with Decis, which caused 80% mortality. Exposure to residues of NeemAzal, SpinTor, and Dimilin resulted in a significantly lower predation rate than the control. The lowest predation rate was observed in spiders treated with SpinTor. These results imply that the natural pest control provided by Philodromus cespitum spiders can be weakened by the application of SpinTor, NeemAzal, and Dimilin. On the other hand, the functional response was not significantly affected by the application of Integro and Mospilan. Therefore, these two insecticides are recommended for use in the integrated pest management (IPM) of orchards.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (260 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Fotografie1001
Individuální sběr2748260
Zemní past436412
Smyk1455152
Eklektor0202
Sklepávání981452128
sf1314
?1201
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (235 použitých nálezů)
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Interiéry budov1001
bylinné porosty břehů1603
dubohabřiny2304
vřesoviště nižších poloh0101
mezofilní louky4615
Lesní okraje914011
okraje silnic0101
interiéry budov1102
kosodřevina0101
Xerotermní travinobylinná společenstva9908
mokré louky3608
Močály1907
Louky a pastviny2203
Ovocné sady a vinohrady1001
travnaté stepi2909
suché křoviny1505
kamenolomy2403
osluněné skály nižších poloh1102
horské bučiny1303
ruderály0202
Louky3304
úhory2607
Břehy tekoucích vod0202
A1211007376070
ovocné sady bez bylinné vegetace1127025
skalní stepi na vápenci0402
Lesy0101
reliktní bory na skalách2501
pískovny0212
Stojaté a pomalu tekoucí vody0302
haldy a výsypky4244
Pozemní komunikace1001
lesostepní doubravy2203
písčiny2504
výsadby jehličnanů0414
Polní biotopy0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
rašeliniště0504
horská vřesoviště1102
bažinné olšiny0101
podmáčené smrčiny0101
Acidofilní bory0302
bučiny nižších poloh0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1314
suché lesní lemy0201
údolní jasanoolšové luhy2204
Přirozené lesy1101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020