Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 10× 20× 76× 65× 171×

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

České jménolistovník rozličný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy171 nálezů, 89 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Kryštof Rückl
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo (Preference: Vysoká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Shrub layer (Preference: Vysoká)
Keřové patro. Koruny keřů a nízkých stromků a spodní větve stromů obvykle v rozmenzí 1–5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-900

Literatura

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (170 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1635038
Smyk2731427
Zemní past1925019
Neurčeno2222174
Nárazová past0203
Fotografie1001
Sklepávání0604
Eklektor0101
Prosev2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (171 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Vnější stěny budov1102
Dubohabřiny3506
Vlhké lesní lemy0121
Suché lesní lemy1102
Mezofilní louky2202
Kamenolomy1102
Neurčeno3432188
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1112
Lesní okraje5517
Paseky3103
Bučiny nižších poloh1203
Lužní lesy nížin1304
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
Suché doubravy91408
Vlhké doubravy0101
Výsadby jehličnanů3003
Výsadby listnáčů51103
Lesostepní doubravy1504
Louky3203
Úhory0101
Suché louky2304
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Reliktní bory na skalách1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0101
Břehy tekoucích vod2401
Ruderály0201
Močály1402
Písčiny0101
Suché křoviny1102
Lesní cesta0101
Acidofilní bory2802
Lesy2103
Interiéry budov0101
Skalní stepi na vápenci0101
 SamciSamiceMláďataNálezy