Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 10x 20x 76x 35x 141x

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

České jménolistovník rozličný
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy141 nálezů, 73 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Literatura

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (69 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk1724217
Fotografie1001
Zemní past1322011
Sklepávání0604
Individuální sběr1530032
Eklektor0101
Prosev2003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (64 použitých nálezů)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESSamciSamiceMláďataNálezy
vrbové křoviny0111
Lesní okraje5517
Xerotermní travinobylinná společenstva4404
lužní lesy nížin1001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy91408
vlhké doubravy0101
výsadby jehličnanů1001
výsadby listnáčů1001
Vnější stěny budov1001
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1504
Louky3203
Luční úhory0101
Xerotermy na jiných podkladech2304
Rákosiny, orobincové porosty0101
Reliktní bory na skalních podkladech1001
Pískovna0101
Břehy tekoucích vod2401
Skládky0201
Močály1402
Písečné přesypy0101
Křoviny a skupiny stromů mimo les1102
Mezofilní louky0201
Acidofilní bukové bučiny0101
Lesní cesta0101
Acidofilní bory2802
Lesy2103
Květnaté bučiny0101
Interiéry budov0101
Smrkové monokultury1001
Kultury jehličnanů1001
Lesní paseky1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha0101
Kultury listnáčů41102
Skalní stepi na vápencových podkladech0101
 SamciSamiceMláďataNálezy