Records by time
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Not endangered 20x 38x 146x 29x 233x

Philodromus dispar Walckenaer, 1826

Czech namelistovník rozličný
Threat levelNot endangered
Records233 nálezů, 70 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2017 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumShrub layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistics

By month


By altitude


By collecting method (68 used records)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2532020
Fotografie1001
Sklepávání41505
Individuální sběr1633035
Eklektor0101
Prosev0001
Zemní past3105
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (60 used records)
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
lužní lesy nížin1001
vlhké doubravy0101
výsadby jehličnanů3003
výsadby listnáčů1001
vnější stěny budov1001
Lesní okraje5406
lesostepní doubravy1504
Louky3203
úhory0101
travnaté stepi2304
dubohabřiny71308
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
reliktní bory na skalách1001
pískovny0101
Břehy tekoucích vod2401
ruderály0201
Močály1402
písčiny0101
suché křoviny1102
mezofilní louky0201
bučiny nižších poloh0202
Xerotermní travinobylinná společenstva4303
Lesní cesta0101
Acidofilní bory2802
Lesy2103
interiéry budov0101
paseky1001
Kultury listnáčů41102
skalní stepi na vápenci0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020