Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 2x 192x 26x 220x
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 21x 316x 33x 382x
Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený 4x 4x
Philodromus buxi Simon, 1884
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 12x 6x 541x 26x 585x
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 6x 15x 504x 24x 549x
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 20x 38x 146x 27x 231x
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 24x 9x 44x 2x 79x
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 4x 11x 30x 5x 50x
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 22x 16x 33x 5x 76x
Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený 1x 1x
Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 2x 2x
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 20x 7x 27x
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 8x 1x 9x

Literatura

© Ondřej Machač
 • Pavouci České republiky
 • Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR
 • Dolomedes
 • Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník)
 • Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách
 • Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR
 • Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález
 • Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze
 • Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků
 • Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron
 • Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách
 • Slovenská arachnologická konference ve Východné
 • 117. Arachnologický seminář v Plzni
 • Česká bibliografie
 • Britská bibliografie - The Newsletter 145
 • Nové knihy
 • Pokyny pro autory


© Ota Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině.© Ota Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni.© Ota Zimmermann

Even though pesticides can have various sublethal effects on behaviour of biocontrol agents, no study to date has investigated the effects of pesticides on the prey choice of generalist predators. Prey choice of generalist predators is among key factors determining the predation pressure they exert on pests, because it influences fitness of predators and consequently their densities and per capita capture rate. Here, we investigated the effect of Integro (a.i. methoxyfenozide) and SpinTor 480 Sc (a.i. spinosad) on prey choice and predatory activity of the spider Philodromus cespitum, which is known significantly to reduce hemipteran and dipteran pests in fruit orchards. We compared the prey preferences of philodromids between the psyllid pest Cacopsylla pyri (Hemiptera, Psyllidae) and beneficial Theridion sp. spiders in laboratory experiments. We found that both pesticides altered the prey preferences of philodromids. While the philodromids in a control treatment preferred theridiid spiders over the psyllid pest, philodromids in the pesticide treatments exhibited no significant prey preferences. The changes in prey preferences were caused by increased predation on the psyllids, while the predation on the theridiid remained similar. We suggest that the changes in prey preferences might theoretically be due to 1) impaired sensory systems, 2) altered taste, and/or 3) altered mobility. In combination with other studies finding reduced predation on fruit flies in Philodromus cespitum after exposure to SpinTor, our results indicate that the sublethal effects of pesticides on predatory behaviour of generalist predators can depend on prey type and/or prey community composition.© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann

Behavioral syndromes, seen as correlations among two or more functionally different behaviors, are well documented in many different animal taxa. They may not be present automatically, however, and their  consistency within populations and individuals also varies among studies. Here, we studied a behavioral syndrome comprising foraging aggressiveness and boldness/shyness and its time consistency in the cursorial spider Philodromus albidus. We measured foraging aggressiveness as the number of prey killed per 2-hour period. Boldness/shyness was assessed as a latency of initiating exploration in a novel environment. We  found the presence of the behavioral syndrome in Philodromus albidus, as bold individuals were also more aggressive than were shy individuals. The syndrome was consistent through time within the population but not  consistent for individuals. We further discuss the possible causes of the pattern.© Ota Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.© Ota Zimmermann

Abstract The impact of five selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum (Walckenaer) (Araneae: Philodromidae), was studied in the laboratory. This spider is the most abundant beneficial arthropod on trees in commercial orchards in central Europe. We expected that selective insecticides applied at the recommended doses would have no effect or a negligible effect on the spiders’ performance. Our results showed that the mortality of spiders resulting from residual uptake of the chem- icals differed among insecticides. Dimilin, NeemAzal, Mospilan, and Integro caused mortality of less than 10%, while SpinTor caused mortality of 17%. All five preparations can be considered harmless in terms of mortality in comparison with Decis, which caused 80% mortality. Exposure to residues of NeemAzal, SpinTor, and Dimilin resulted in a significantly lower predation rate than the control. The lowest predation rate was observed in spiders treated with SpinTor. These results imply that the natural pest control provided by Philodromus cespitum spiders can be weakened by the application of SpinTor, NeemAzal, and Dimilin. On the other hand, the functional response was not significantly affected by the application of Integro and Mospilan. Therefore, these two insecticides are recommended for use in the integrated pest management (IPM) of orchards.Fotografie

Philodromus albidus

Philodromus aureolusPhilodromus buchariPhilodromus cespitumPhilodromus collinus

Philodromus dispar
Philodromus emarginatus

Philodromus fuscomarginatus
Philodromus margaritatusPhilodromus rufus


Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (854 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 9 25 5 25
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 45 102 0 56
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 98 145 2 128
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 85 114 28 72
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 15 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 6 1 6
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 9 3 5
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 2 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 6 17 1 16
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 14 37 0 40
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 27 48 2 60
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 22 14 0 31
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 16 33 0 35
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 3 7 5
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 7 1 8
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 4 1 2 7
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 12 14 0 24
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 9 16 1 19
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 14 55 1 52
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 44 44 0 57
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 25 32 0 20
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 2 2 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 6 3 0 10
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 8 5 2 18
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 43 6 4 12
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 42 15 0 48
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 1 0 5
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 2 3 0 6
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 2 1 0 3
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 8 0 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
sfSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 15 2 7
?SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 2 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 3 5 0 3
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Potrava rákosníkůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (774 použitých nálezů)
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 8 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 7 14 0 15
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 73 76 0 70
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 6 0 6
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 5 10 0 14
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 14 0 11
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 4 0 6
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 11 0 10
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 9 0 9
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 17 0 12
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 4
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 10 0 7
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 14 16 0 21
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 0 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 1 2
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 3 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 3 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 11 27 0 25
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 5 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 9 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 18 27 8 16
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 4 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 8 5 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 5 0 7
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 7 13 0 8
mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 8 12 0 15
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 6 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 9 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 8 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 3 0 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 6 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 5 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 10 7 12
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 8 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 6 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 2 0 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 3 0 3 4
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 10 15 2 14
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 9 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 2 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 5 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 25 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 15 13 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 0 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 1 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 5 1 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 5 0 4
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 2 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 6 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 1 1 7
luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 32 22 0 11
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 4 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 8 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 5 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 1
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 6 0 7
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 3 0 2
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 6 1 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 19 29 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 7 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 11 0 2
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 7 7 0 4
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 6 0 2
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 3 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 5 1 1 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 8 5 0 6
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 1 3
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 0 1 0 1
bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 6 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 7 0 4
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 3 1 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. P.-Cambridge, 1871 1 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 2 4 4
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 3 0 2
pískovnySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 2 0 3
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
0000000SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
bahnité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
kosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020