Nálezy podle období
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Philodromus albidus Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený 1x 99x 34x 134x
Philodromus aureolus Philodromus aureolus (Clerck, 1757) Není ohrožený 6x 11x 167x 41x 225x
Philodromus buchari Philodromus buchari Kubcová, 2004 Téměř ohrožený 6x 6x
Philodromus buxi Philodromus buxi Simon, 1884
Philodromus cespitum Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) Není ohrožený 6x 4x 277x 31x 318x
Philodromus collinus Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 3x 8x 262x 28x 301x
Philodromus dispar Philodromus dispar Walckenaer, 1826 Není ohrožený 10x 20x 76x 35x 141x
Philodromus emarginatus Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Téměř ohrožený 12x 5x 24x 2x 43x
Philodromus fuscomarginatus Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Ohrožený 2x 6x 16x 11x 35x
Philodromus margaritatus Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Ohrožený 12x 8x 17x 7x 44x
Philodromus marmoratus Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Silně ohrožený 1x 1x
Philodromus poecilus Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Kriticky ohrožený 1x 1x
Philodromus praedatus Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený 10x 11x 21x
Philodromus rufus Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Silně ohrožený 6x 2x 8x

Literatura

 © Oto Zimmermann
The goals of this study are 1) to present the results of a new faunistic survey carried out during short, mainly spring vacation trips, through four years (2012–2014 and 2017) in different sites in Albania; 2) to present digital images of some poorly illustrated and difficult to identify species; 3) to make a contribution to the available knowledge of the Albanian spider fauna. Despite the material being collected without prior methodology and almost exclusively by hand, overall, 1231 individuals were collected and identified. A total of 242 species were registered, belonging to 131 genera and 30 families. Two species (Philodromus buchari Kubcová 2004 and Synema ornatum (Thorell, 1875)) are reported for the first time from the Balkan Peninsula, and 67 species and 15 genera are the first records for Albania. Thus, the actual number of Albanian spiders increased to 569 species.

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Steatoda nobilis – černý pasažér přistižen v ČR; Dolomedes; Proč si myslím, že to je Palliduphantes pillichi (Kulczyński, 1915) (aneb hozená rukavice nebo ručník); Nález snovačky kuželové Achaeridion conigerum (Simon, 1914) v Krušných horách; Poznámka k článku Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně: Překvapivý nález; Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze; Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků; Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron; Krátké ohlédnutí za zářijovou exkurzí na Radotínských skalách; Slovenská arachnologická konference ve Východné; 117. Arachnologický seminář v Plzni; Česká bibliografie; Britská bibliografie - The Newsletter 145; Nové knihy; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann
Seminatural habitats adjacent to crops often increase density and diversity of pests’ natural enemies in crops. However, there is no research investigating the effect of seminatural habitats on the intraspecific variation in functional traits of the pests’ natural enemies in agricultural landscapes, despite its significant impact on pest control. Here, we investigated whether there is intraspecific variation in functional traits of a potential biocontrol agent, the generalist spider Philodromus cespitum, depending on the location in an agricultural landscape. We compared size, capture rate, and fundamental trophic niche of Philodromus cespitum along five transects (60 m) each consisting of three plots: hedgerow adjacent to an apple orchard, orchard edge, and orchard centre. The individuals from the orchard centers were larger than the individuals from orchard edges and hedgerows. Large individuals from the orchard centers had higher capture rate than large individuals from hedgerows but in small individuals it was the opposite. The adult females from the centers had a wider trophic niche than those from hedgerows, indicating higher foraging opportunism. The individuals from orchard edges had moderate phenotype in both trophic traits. The individuals from the orchard edges were also the most heterogeneous in body size and capture rate. The results show a clear edge effect which means that the hedgerows influenced the intraspecific functional composition in the orchard. As the intraspecific variation can interact with the species’ densities in influencing pest control, ignoring the intraspecific variation in the agricultural landscape and crops may lead to an inaccurate inference about the biocontrol services provided by spiders.

 © Oto Zimmermann
Female mating history can have a strong effect on male fertilization success. Although males often prefer to mate with virgin females, they often also engage with mated females. As the intensity of sperm competition can differ among mated females, males are expected to evolve means to identify their status. In spiders, males often use female silk to gather information about female quality. Males of many spider species deposit mating plugs into female genitalia to hinder further copulations. We tested whether males of the foliage‐dwelling, plug‐producing spider Philodromus cespitum, which is an important natural enemy of pests, discriminate between females of different mating status and whether they can determine the extent of genital plugging in mated females solely on the basis of cues gained from deposited female silk. We presented males with draglines of females that varied in either mating status (virgin vs. mated), the extent of plugging (small vs. big plug), or the age of the plug (fresh vs. old plug) and examined their mate preferences.  Additionally, we tested whether males were attracted to volatile cues produced by female bodies. Our experiments revealed that males preferred draglines of virgin females to those of mated females, and mated females with small plugs to those with large plugs. They were also attracted to female volatile cues. This study suggests that males are able to extract fine‐scale information on mating status from female draglines.

 © Oto Zimmermann

Cílem mé práce bylo zjistit druhovou diverzitu a početnost pavouků v arboretu Mendelovy univerzity v Brně a také vyvodit jejich význam, a v neposlední řadě též posoudit význam arboret, parků a další městské zeleně coby míst vyšší biologické diverzity v urbanizovaném prostředí.

V rámci výzkumu bylo vybráno patnáct listnatých dřevin, lokalizovaných v různých částech arboreta. Pavouci byli získávání pomocí dvou odchytových metod, metodou sklepávání a metodou výběru z kartonových pásů (pastí). Sklepávání proběhlo v rámci výzkumu celkem čtyřikrát, konkrétně 11. 5. 2017, 14. 6. 2017, 1. 8. 2017 a 18. 9. 2017. Výběr z kartonových pásů byl proveden dvakrát, 28. 6. 2017 a 19. 10. 2017.

V obou metodách bylo získáno a determinováno celkem 303 adultních jedinců pavouků náležejících do 45 druhů, 36 rodů a 14 čeledí. Nejpočetněji zastoupen byl druh Philodromus cespitum, který tvořil více než třetinu odchyceného materiálu (přes 33 %). Tento druh patří mezi druhy schopné žít i v narušených biotopech urbanizovaných lokalit, jeho značné zastoupení je tedy očekávatelné. V rámci výzkumu bylo však získáno i několik druhů ohrožených, které se vyskytují pouze v přirozeném prostředí méně narušených biotopů.

Z tohoto faktu lze tedy dovodit závěr, že prostředí arboreta tvoří alespoň částečně přirozené prostředí pro výskyt různých druhů, z čehož vyplývá, že arboreta, parky a další zeleň ve městech, jsou tedy skutečně místem biodiverzity. Tento závěr je důležitý i pro arboristickou praxi, stejně jako fakt, že pavouci jsou významní predátoři bezobratlých a je tedy možné je využít v rámci biologické ochrany ve městech (tedy v místech, kde není vhodné používat chemické přípravky pro ochranu rostlin) i mimo ně. Ohrožené a vzácné druhy, které byly v rámci výzkumu v arboretu determinovány, lze také využít pro bioindikaci kvality prostředí v arboretu a obdobně je možné pavouky využít i v městských parcích a další městské zeleni stejně jako i ve volné krajině. © Oto Zimmermann

Arachnologický průzkum na Mostecku a Chomutovsku byl doposud soustředěn zejména na Krušné hory (BUCHAR a HAJER 1999, 2005, 2010. ROUŠAR 2011. RŮŽIČKA a HAJER 2002, 2003), jednotlivé sběry z okolí jsou také zahrnuty v katalogu pavouků ČR (BUCHAR a RŮŽIČKA 2002), na Chomutovsku je známo také několik publikovaných sběrů Antonína Roušara (ROUŠAR 2009, 2015, 2016). Přesto údaje o výskytu pavouků z mnoha lokalit scházejí. Proto od 1. do 4. června 2017 uspořádalo Oblastní muzeum v Mostě arachnologické exkurze do nejbližšího okolí Mostu a Chomutova, kterých se zúčastnili členové České arachnologické společnosti. Jako cílové byly zvoleny lokality, na kterých se systematicky pavoukovci dosud nesbírali, ale i lokality, které by vzhledem ke svým přírodním hodnotám mohly být v budoucnu zařazeny mezi zvláště chráněná území. Tento článek předkládá seznam všech druhů pavouků, kteří byli během akce zjištěni. © Oto Zimmermann

Even though pesticides can have various sublethal effects on behaviour of biocontrol agents, no study to date has investigated the effects of pesticides on the prey choice of generalist predators. Prey choice of generalist predators is among key factors determining the predation pressure they exert on pests, because it influences fitness of predators and consequently their densities and per capita capture rate. Here, we investigated the effect of Integro (a.i. methoxyfenozide) and SpinTor 480 Sc (a.i. spinosad) on prey choice and predatory activity of the spider Philodromus cespitum, which is known significantly to reduce hemipteran and dipteran pests in fruit orchards. We compared the prey preferences of philodromids between the psyllid pest Cacopsylla pyri (Hemiptera, Psyllidae) and beneficial Theridion sp. spiders in laboratory experiments. We found that both pesticides altered the prey preferences of philodromids. While the philodromids in a control treatment preferred theridiid spiders over the psyllid pest, philodromids in the pesticide treatments exhibited no significant prey preferences. The changes in prey preferences were caused by increased predation on the psyllids, while the predation on the theridiid remained similar. We suggest that the changes in prey preferences might theoretically be due to 1) impaired sensory systems, 2) altered taste, and/or 3) altered mobility. In combination with other studies finding reduced predation on fruit flies in Philodromus cespitum after exposure to SpinTor, our results indicate that the sublethal effects of pesticides on predatory behaviour of generalist predators can depend on prey type and/or prey community composition. © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

 © Oto Zimmermann

Behavioral syndromes, seen as correlations among two or more functionally different behaviors, are well documented in many different animal taxa. They may not be present automatically, however, and their  consistency within populations and individuals also varies among studies. Here, we studied a behavioral syndrome comprising foraging aggressiveness and boldness/shyness and its time consistency in the cursorial spider Philodromus albidus. We measured foraging aggressiveness as the number of prey killed per 2-hour period. Boldness/shyness was assessed as a latency of initiating exploration in a novel environment. We  found the presence of the behavioral syndrome in Philodromus albidus, as bold individuals were also more aggressive than were shy individuals. The syndrome was consistent through time within the population but not  consistent for individuals. We further discuss the possible causes of the pattern. © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců. © Oto Zimmermann

Abstract The impact of five selective insecticides on the functional response of a potential biological control agent, the spider Philodromus cespitum (Walckenaer) (Araneae: Philodromidae), was studied in the laboratory. This spider is the most abundant beneficial arthropod on trees in commercial orchards in central Europe. We expected that selective insecticides applied at the recommended doses would have no effect or a negligible effect on the spiders’ performance. Our results showed that the mortality of spiders resulting from residual uptake of the chem- icals differed among insecticides. Dimilin, NeemAzal, Mospilan, and Integro caused mortality of less than 10%, while SpinTor caused mortality of 17%. All five preparations can be considered harmless in terms of mortality in comparison with Decis, which caused 80% mortality. Exposure to residues of NeemAzal, SpinTor, and Dimilin resulted in a significantly lower predation rate than the control. The lowest predation rate was observed in spiders treated with SpinTor. These results imply that the natural pest control provided by Philodromus cespitum spiders can be weakened by the application of SpinTor, NeemAzal, and Dimilin. On the other hand, the functional response was not significantly affected by the application of Integro and Mospilan. Therefore, these two insecticides are recommended for use in the integrated pest management (IPM) of orchards.Fotografie

Philodromus albidus
Philodromus aureolus
Philodromus buchari
Philodromus cespitum
Philodromus collinus
Philodromus dispar
Philodromus emarginatus
Philodromus fuscomarginatus
Philodromus margaritatus
Philodromus praedatus
Philodromus rufus

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (865 použitých nálezů)
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 22 0 20
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 23 61 0 46
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 91 137 2 119
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 85 110 28 72
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 6 0 4
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 4 1 4
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 7 3 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 2 2 0 4
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 1 3 0 2
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 10 20 1 22
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 14 36 0 39
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 26 45 2 55
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 24 15 0 35
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 15 30 0 32
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 1 7 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 7 1 9
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 4 1 6
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 2 1 0 3
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 13 12 0 23
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 16 1 18
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 13 54 1 50
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 38 44 0 49
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 17 24 2 17
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 4
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 8 9 5 15
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 32 44 2 27
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 48 23 4 26
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 45 15 0 49
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 13 22 0 11
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 2 4 0 7
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 4 0 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 5 0 6
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 5 6 0 10
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 7 0 9
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 0 0 3
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 2 0 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 14 5 0 15
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 2 2 0 4
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 8 0 8
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (807 použitých nálezů)
Ovocné sadySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 6 11 0 13
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 9 17 0 20
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 85 106 0 97
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 7 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 5 10 0 14
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 15 0 12
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 4 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 5 5 1 7
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 2
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Xerotermy na jiných podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 11 0 10
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 9 0 9
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 9 17 0 12
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 3 0 4
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 4 0 2
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 0 1
Philodromus rufus Walckenaer, 1826 0 1 0 1
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 5 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 9 0 7
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 18 27 8 16
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 4 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 3 0 4
Smrkové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 2 0 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 18 21 0 20
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 6 0 2
Vlhké loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 6 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 8 12 0 15
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 7 5 7
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 4 3 0 7
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 9 14 0 8
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 3 6 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 9 9 0 8
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 8 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 4 0 4
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 4 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 3 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 6 0 5
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 3 2 0 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 1 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 1 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 2 0 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Lesy vyšších poloh a strmých svahůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 1 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 10 15 2 14
Lužní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 9 0 9
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 3 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Písečné přesypySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 4
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 3 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 2 0 2 3
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 3 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 4 6 4
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 6 1 1 7
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 4 0 5
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 4 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Reliktní bory na skalních podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 6 25 0 5
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 5 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 15 13 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 0 1 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 5 1 0 4
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 5 0 4
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 2 0 1
SlatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 32 22 0 11
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Luční úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 7 0 8
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 3 0 2
Rákosiny, orobincové porostySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 2 0 2
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 8 0 3
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 5 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 2 0 1
Borové monokulturySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 9 0 5
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 0 0 3
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 1 0 3
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 2 8 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 1 1 0 2
Přechodová rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 5 4 7 7
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 1 1
Křoviny a skupiny stromů mimo lesSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 1 0 2
Květnaté bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 6 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkouSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 4 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 1 3
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Horské buko-jedlové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 3 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 3 3
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 19 29 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 7 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 4 11 0 2
VrchovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 4 0 3
Interiéry budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 2 0 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 1 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Přirozené smrčiny (bory a březiny)SamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 3 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 3 0 4
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Lesní pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 1 0 4
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 1 0 1
Bažinné olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 2 1 0 3
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Bylinné porosty na březích potoků a řekSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 5 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 3 0 3
KamenolomSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 2 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Rašeliniště a slatiništěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 2 0 2
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) 0 0 7 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 2 2 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 3 4 0 3
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Skalní stepi na vápencových podkladechSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Floristicky pestré křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Urbánní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 4
PískovnaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus buchari Kubcová, 2004 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 4 2 4 4
městské parkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 3 1 1 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 1 0 0 1
Kamenité sutěSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 4 3 0 2
Pískovcová skalní městaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 7 0 3
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 0 1 1
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 2 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Acidofilní bukové bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Skály nižších a středních výšekSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 0 2
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Kulturní lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 1 2
Kultury jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 1 1 0 2
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
písčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 1 0 1 1
ParkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 2 0 2
Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 3 0 2
Suťové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 2 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 3 2 0 3
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 5 2 0 2
Ovocné sady a vinohradySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Pozemní komunikaceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 0 0 1
Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) 0 1 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 0 2
Acidofilní teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
HliníkSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Polní mezeSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 1 1 1 1
Skupiny stromů, remízky < 1 haSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
Bylinný lem lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 2 0 1
Trnkové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 1 0 0 1
Bahnité a písčité břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
vrbové křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 1 1
Porosty vysokých ostřicSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus aureolus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SkládkySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 2 0 1
Devětsilové lemy horských toků, bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus buchari Kubcová, 2004 1 0 0 1
vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
vlhké doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 0 1 0 1
výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
pasekySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 2 0 1 1
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Cesty, silniceSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
zahradySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) 0 1 0 1
KosodřevinaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 1 0 1
Vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus dispar Walckenaer, 1826 1 0 0 1
Nízké xerofilní křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802) 0 4 0 1
Křovinatý plášť lesaSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 0 1 0 1
PoleSamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 1 0 1
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhySamciSamiceMláďataNálezy
Philodromus albidus Kulczyński, 1911 0 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy