Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 11x 5x 397x 98x 511x

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

České jménosnovačka pečující
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy511 nálezů, 158 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Literatura

 © Oto Zimmermann

BACKGROUND: Pesticides or plant protection products (PPPs) are risky for spiders in or near agricultural landscapes. However, the risks posed by pesticides to spiders are largely understudied compared with the risks to pollinators. Here, we investigated the distribution of PPPs in adult females, cocoons and webs with prey remnants of Phylloneta impressa.

RESULTS: Three sample types were collected from the tops of rapeseed on 18 July (before the harvest). Three different ultraperformance liquid chromatograph coupled with triple-quadrupole tandem mass spectrometer (UHPLC–QqQ–MS/MS) analyses were performed: (i) pesticides and selected metabolites; (ii) quaternary ammonium pesticides (quats); and (iii) pyrethroids. Overall, 23 compounds, 22 pesticides and the metabolite imidacloprid-urea were detected. The array of pesticides was largest in webs with prey remnants, and according to evaluation via redundancy analysis (RDA), pesticides were similar in spiders and cocoons; however, data inspection revealed differences in pesticide distribution among these samples. Clothianidin was detected in only female spiders, whereas thiamethoxam prevailed in webs with remnants of prey, and acetamiprid, thiacloprid and imidacloprid were found in all three matrices. One of the most abundant compounds was chlormequat, indicating that quats should be considered a possible risk for these spiders. None of the pyrethroids were detected despite being applied in the sampling area, indicating rapid biodegradation. By contrast, some pesticides were detected despite not being applied in the field, indicating that the source of contamination is prey or particles carried by wind and attached to webs.

CONCLUSION: Overall, the results indicate the different distribution or behavior of several pesticides in the spider matrices.

© 2019 Society of Chemical Industry © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (367 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk11912214135
Zemní past193624
Žlutá miska2002
Nárazová past0101
Individuální sběr51601765
Prosev12908
Sklepávání12310111132
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (319 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Hliník1001
Skupiny stromů, remízky < 1 ha2101
Bylinný lem lesa2101
Xerotermní travinobylinná společenstva188314
Lesní okraje3418
písčiny0101
mezofilní louky1001
Vrchoviště3506
Lesní paseky51204
Rašeliniště a slatiniště6428
Přechodová rašeliniště3202
Porosty vysokých ostřic4503
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou4204
Slatiniště9105
Xerotermy na jiných podkladech14191321
Kamenolom4507
Květnaté bučiny1214
Bylinné porosty na březích potoků a řek2604
Písečné přesypy61447
Skalní stepi na vápencových podkladech1101
Louky71613
Horské biotopy13605
Cesty, silnice01001
Kamenité sutě0201
Pastviny2002
Rašelinné březiny a bory1001
Vlhké louky134310
Kultury jehličnanů2001
Horské buko-jedlové lesy2001
Podmáčené smrčiny1001
Suťové a roklinové lesy5001
Močály8106
Reliktní bory na skalních podkladech2504
Luční úhory1203
Ovocné sady1321160122
Pole715112
Lesy1315
Bažinné olšiny1102
Lesní cesta0101
Louky a pastviny1001
Haldy a výsypky6305
Břehy tekoucích vod2203
Mezofilní louky1502
Lužní lesy1001
Polní biotopy3001
Rákosiny, orobincové porosty0011
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy1001
Křoviny a skupiny stromů mimo les2002
Floristicky pestré křoviny0001
Borové monokultury0101
Subalpinské bylinné porosty a alpinské hole1202
Kultury listnáčů2001
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy0101
Smrkové monokultury0001
 SamciSamiceMláďataNálezy