Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 22x 9x 735x 75x 841x

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881)

České jménosnovačka pečující
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy841 nálezů, 152 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Robert Tropek
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblastThermo, Meso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry, semi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-500-1400

Literatura

© Ota Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců.Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (355 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past81311
Smyk11011017132
Žlutá miska2002
Nárazová past0101
Individuální sběr64761774
Prosev0101
Sklepávání12510111131
dv1303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (307 použitých nálezů)
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) ESSamciSamiceMláďataNálezy
písčiny61548
mezofilní louky2503
Lesní okraje3317
rašeliniště1211216
paseky51204
ostřicové porosty stojatých vod2302
horská vřesoviště4204
Xerotermní travinobylinná společenstva157311
luční ostřicové mokřady9105
travnaté stepi14191321
kamenolomy4507
bučiny nižších poloh1214
bylinné porosty břehů2604
Louky71613
skalní stepi na vápenci1101
Horské biotopy13605
okraje silnic01001
kamenité suti nižších poloh0201
pastviny2002
rašelinné bory1001
mokré louky8439
výsadby jehličnanů2103
horské bučiny2001
podmáčené smrčiny1001
suťové a roklinové lesy5001
Močály8106
reliktní bory na skalách2504
úhory1203
A1211008555058
obilná pole715112
Lesy1315
bažinné olšiny1102
Lesní cesta0101
Louky a pastviny1001
haldy a výsypky6305
Břehy tekoucích vod2203
ovocné sady bez bylinné vegetace4359059
údolní jasanoolšové luhy1001
00000000302
Polní biotopy3001
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0011
lesostepní doubravy1001
suché křoviny2003
alpínské trávníky1202
Kultury listnáčů2001
dubohabřiny0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020