Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Phylloneta impressa Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený 11× 397× 245× 658×
Phylloneta sisyphia Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) Není ohrožený 13× 226× 43× 288×

Literatura

 © Oto Zimmermann

Důvodem používání pesticidů je hubení organismů způsobujících škody (tzv. škůdci) na různých plodinách a díky tomu zabránit případným ztrátám na úrodě. Jejich nežádoucím účinkem je negativní dopad na necílové organismy.

Předložená diplomová práce je zaměřena na vliv neonikotinoidů na bezobratlé živočichy, a to konkrétně na pavouky. Jejím hlavním cílem bylo zdokumentovat jejich vliv na behaviorální parametry ovlivňující migrační schopnosti, jako jsou lokomoce a tendence k šíření pomocí větru (tzv. ballooning). Práce porovnává vliv neonikotinoidů na modelové druhy, Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) a Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) s různým způsobem lovu kořisti a srovnává u nich vliv na adultní a nymfální stádia. V laboratorních podmínkách byly na pavouky aplikovány pesticidy Actara ® 25 WG, Biscaya ® 240 OD, Confidor ® 200 OD a Mospilan ® 20 SP a byl testován jejich účinek při rozdílných koncentracích a různých způsobech aplikace.

Největší dopad na pavouky měl přípravek Confidor. Měl jednoznačně nejvýraznější negativní vliv na mobilitu a tendenci k šíření pomocí větru pavouků. Letální účinky způsobily neonikotinoidy u nymfálních jedinců Pardosa lugubris, a to zejména přípravek Confidor (u tarzální aplikace dokonce i 100% úmrtnost). Během pokusu studujícím vliv na lokomoci u adultních jedinců Pardosa lugubris bylo zjištěno, že došlo po 24 hodinách k výraznému odeznění paralýzy způsobené neonikotinoidy. © Oto Zimmermann

BACKGROUND: Pesticides or plant protection products (PPPs) are risky for spiders in or near agricultural landscapes. However, the risks posed by pesticides to spiders are largely understudied compared with the risks to pollinators. Here, we investigated the distribution of PPPs in adult females, cocoons and webs with prey remnants of Phylloneta impressa.

RESULTS: Three sample types were collected from the tops of rapeseed on 18 July (before the harvest). Three different ultraperformance liquid chromatograph coupled with triple-quadrupole tandem mass spectrometer (UHPLC–QqQ–MS/MS) analyses were performed: (i) pesticides and selected metabolites; (ii) quaternary ammonium pesticides (quats); and (iii) pyrethroids. Overall, 23 compounds, 22 pesticides and the metabolite imidacloprid-urea were detected. The array of pesticides was largest in webs with prey remnants, and according to evaluation via redundancy analysis (RDA), pesticides were similar in spiders and cocoons; however, data inspection revealed differences in pesticide distribution among these samples. Clothianidin was detected in only female spiders, whereas thiamethoxam prevailed in webs with remnants of prey, and acetamiprid, thiacloprid and imidacloprid were found in all three matrices. One of the most abundant compounds was chlormequat, indicating that quats should be considered a possible risk for these spiders. None of the pyrethroids were detected despite being applied in the sampling area, indicating rapid biodegradation. By contrast, some pesticides were detected despite not being applied in the field, indicating that the source of contamination is prey or particles carried by wind and attached to webs.

CONCLUSION: Overall, the results indicate the different distribution or behavior of several pesticides in the spider matrices.

© 2019 Society of Chemical Industry © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

 © Oto Zimmermann

Odchyt studovaných organismů byl prováděn v období od dubna do září v roce 2016, ve dvou typech hospodaření a ošetřování ovocných dřevin (ekologický sad a intenzivní sad). Všechny studované plochy se nacházejí v okrese Vsetín (Zlínský kraj). V ekologických sadech byly sklepávány hrušně (Pyrus), jabloně (Malus) a slivoně (Prunus). V intenzivních sadech byly sklepávány pouze slivoně (Prunus). Na každé lokalitě bylo vybráno 10 vhodných dřevin, na kterých probíhalo pravidelné sklepávání hmyzu a pavouků. Celkem bylo posbíráno 875 jedinců. Nejpočetnější skupinou ve zkoumaných šesti sadech byli pavouci, ve studovaném materiálu se nacházelo 683 jedinců. Nejpočetnější byly druhy Philodromus sp., Philodromus albidus, Philodromus dispar, Philodromus cespitum, Nigma flavescens, Phylloneta impressa, Nuctenea umbratica, Anyphaena accentuata. Antagonistů z třídy hmyzu bylo ve studovaném materiálu 192 jedinců. Nejvyšší počet pavouků byl v ekologických sadech, celkem jich bylo nasbíráno 470 jedinců, zástupců hmyzu bylo nasbíráno 106 jedinců. Z toho největší počet byl z čeledi Coccinellidae 54 jedinců. Dále bylo nasbíráno kolem 30 jedinců z čeledi Formicidae a Anthrocoridae. U intenzivních sadů byla početnost pavouků nižší, bylo nasbíráno 214 jedinců. Užiteční zástupci hmyzu se vyskytovali také v menších počtech, bylo jich nasbíráno celkem 86 jedinců. Nejpočetnější čeledí byli Coccinellidae (38 jedinců). Z výsledků lze konstatovat, že v ekologických sadech s  heterogenní dřevinou skladbou je druhová diverzita mnohem vyšší, než u sadů s intenzivnějším hospodařením, kde druhová diverzita a početnost měla sestupnou tendenci s výrazně slabší celkovou rozmanitostí přirozených antagonistů.

Výsledky tohoto výzkumu aplikovaného na ovocné dřeviny v sadech můžeme vztáhnout i na parky, zahrady, případně arboreta a jinou veřejnou zeleň, protože v těchto biotopech se obecně vyskytuje značná druhová diverzita pavouků a antagonistů z třídy hmyzu, která je ovšem náchylná na různé zásahy a intenzitu hospodaření. Tím může být narušena jejich funkční významnost z hlediska biologické kontroly škůdců. © Ondřej Machač
Life-histories of the three most abundant theridiid spiders of an apple orchard (Theridion varians Hahn 1833, T. impressum L. Koch 1881, and T. bimaculatum (Linnaeus 1167)) are presented. The juvenile and subadult instars are described in detail. The instars were identified according to the length of tibia and metatarsus of leg I, and number of hairs in medial and submedial rows of both tibia and metatarsus. Five juvenile and two subadult instars were recognized in cach of thc specics studied. Thc colour pattern of cach stage is given. The results obtained are a sound basis for further population analysis, such as construction of life-tables.


Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (945 použitých nálezů)
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 243 273 47 260
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 33 45 7 56
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 70 114 30 145
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 38 81 1 112
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 124 102 11 134
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 21 84 2 45
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 58 67 19 71
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 33 39 4 53
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 30 12 6 36
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 6 0 11
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 12 9 0 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 13 8 0 11
Žlutá miskaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Nárazová pastSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (946 použitých nálezů)
NeurčenoSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 219 273 77 304
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 44 66 3 109
Ovocné sady s luční vegetacíSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 133 117 0 123
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
RašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 12 11 2 16
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 12 16 7 21
Mokré loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 7 3 13
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 19 28 0 17
Suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 15 24 13 24
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 0 6
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 1 6 13
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 6 1 7
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 4 1 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 7 12 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 18 8 3 14
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 4 0 4
Luční ostřicové mokřadySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 9 1 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 18 0 11
Výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 9 0 11
MočálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 8 1 0 6
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 9 0 8
Ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 7 15 1 13
KamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 10 0 9
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 2 0 3
Reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 5 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 5 5 0 7
PísčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 15 4 8
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 4 0 3
Mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 8 0 7
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 2 0 3
Suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 3 0 5
Porosty borůvekSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 2 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 3 0 5
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 1 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 3 1 0 3
Bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 1 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 1 0 4
PastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 7 1 5
Horské biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 13 6 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 10 0 2
Těžebny písku a jiných nezpevněných horninSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 4 0 5
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Břehy tekoucích vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 2 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 5 0 5
PasekySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 12 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 15 0 2
Bylinné porosty břehůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 6 0 4
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 1
Haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 6 3 0 5
Ostřicové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 5 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
ÚhorySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 3
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 1
Suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 3
Lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 2 1 0 2
Skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 3 0 3
Vlhké lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 4 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 3 0 2
RuderálySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
DubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 5 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 2 0 2
Vřesoviště nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 3 0 3
Výsadby listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 1 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 2 1
alpínské trávníkySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 2 0 2
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 4 0 0 1
Mokřadní olšinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 1 0 2
Lesní cestaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 1 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Stinné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 4 0 2
Podmáčené smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
Horské smrčinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 1 0 2
Lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 0 1 1
Polní biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 3 0 0 1
Travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 1 0 0 1
Rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 0 10 0 1
Písčité břehySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
Horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 2 0 0 1
Horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 0 0 1
Skalní a suťové biotopySamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757) 0 1 0 1
SlaniskaSamciSamiceMláďataNálezy
Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy