Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Ohrožený 15× 21× 40×

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836)

České jméno snovačka vřesová
Stupeň ohroženíOhrožený
Nálezy40 nálezů, 20 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic, Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed (Preference: Nízká)
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
rare
Vzácný. Druh vyskytující se na malém počtu mapových polí, většinou pouze v omezené oblasti. Vzácné jsou například druhy vyskytující se pouze v horských oblastech nebo druhy žijící pouze v nejteplejších oblastech České republiky
Nadm. výška150-600

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk78213
Zemní past2225
Individuální sběr4705
Neurčeno55014
Sklepávání0303
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (40 použitých nálezů)
Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) VUSamciSamiceMláďataNálezy
Skalní stepi na jiných horninách1001
Písčité břehy1001
Travnaté stepi1001
Neurčeno106118
Vřesoviště nižších poloh1112
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1101
Písčiny0806
Reliktní bory na skalách1001
Porosty borůvek0123
Ovocné sady s luční vegetací0402
Suché louky1302
Xerotermní travinobylinná společenstva1102
 SamciSamiceMláďataNálezy