Nálezy podle období  
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený 82× 45× 127×

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834)

České jménosnovačka doubravní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy127 nálezů, 77 kvadrátů
První nález 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Canopies (Preference: Vysoká)
Koruny. Stromové koruny obvykle výše než 5 m.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (126 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk921025
Sklepávání5481212
Individuální sběr720216
Zemní past6291021
Neurčeno1038144
Nárazová past3005
Žlutá miska1001
Prosev1202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (127 použitých nálezů)
Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Suché doubravy021165
Horské smrčiny1102
Dubohabřiny0203
Suché louky0101
Lesostepní doubravy2103
Neurčeno821037
Písčiny0202
Bylinné porosty břehů0303
Suťové a roklinové lesy11654
Mezofilní louky1001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin0202
Rašeliniště1001
Výsadby listnáčů2103
Suché křoviny6718
Suché lesní lemy0101
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0102
Vlhké doubravy0101
Xerotermní travinobylinná společenstva0302
Bučiny nižších poloh2604
Skalní a suťové biotopy1202
Rašelinné bory1101
Louky7103
Břehy tekoucích vod1503
Mokré louky1001
Luční ostřicové mokřady3202
Močály01002
Lužní lesy nížin11002
Ostřicové porosty stojatých vod0101
Kamenité suti nižších poloh0303
Reliktní bory na skalách0101
Mokřadní olšiny2304
Přirozené lesy0512
Lesní okraje01119
Výsadby jehličnanů0112
Lesy1402
alpínské trávníky0701
Skalní stepi na vápenci0201
 SamciSamiceMláďataNálezy