Nálezy podle období  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Není ohrožený 489× 195× 692×

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

České jménopavučenka rolní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy692 nálezů, 168 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2023 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Literatura

 © Oto Zimmermann
Agroecosystems are subject to regular disturbances that cause extinction or migration of much of their fauna, followed by recolonization from surrounding refuges. In small-sized aeronaut spiders, such recolonization is potentiated by their ability to rappel and balloon. These are complex behaviors that we hypothesized to be affected by neurotoxins, namely, neonicotinoids. We tested this hypothesis using two common farmland spider species, Oedothorax apicatus (Linyphiidae) and Phylloneta impressa (Theridiidae). The spiders were topically exposed by dorsal wet application or tarsal dry exposure to commercial neonicotinoid formulations Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP and Confidor 200 OD at concentrations that are recommended for application in agriculture. Contact exposure to neonicotinoids suppressed the ability of spiders to produce the major ampullate fiber and anchor it to the substratum by piriform fibrils. Contact exposure to neonicotinoids also suppressed the ballooning behavior that was manifested by climbing to elevated places, adopting a tiptoe position and producing silk gossamer in the wind. Impaired ability of affected common farmland spiders to quickly recolonize disturbed agroecosystems by silk-mediated dispersal may explain their decline in multiple farmland ecosystems, in which neonicotinoids are applied.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (692 použitých nálezů)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Prosev61506
Zemní past8806718053406
Smyk4121030
Individuální sběr95225275
Sklepávání108014
Vysavač3001
Žlutá miska7208
Neurčeno27612347149
Eklektor2203
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (692 použitých nálezů)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Širokolisté horské nivy1001
Kamenolomy93408
Suché louky1520015
Neurčeno6437377452297
Suché křoviny6105
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin121408
Lužní lesy nížin332240033
Louky0001
Mezofilní louky1142013
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1102
Ruderály4265025
Paseky1001
Suché lesní lemy4001
Louky109187017
Písčité břehy92304
Ostatní pole193625835069
Výsadby listnáčů4104
Slaniska2103
Obilná pole9102
Mokré louky2619027
Kukuřičná pole5802
Suché doubravy91102
Vnější stěny budov1102
Lesní okraje5207
Stinné skály nižších poloh2204
Okraje silnic0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3204
Kamenité suti nižších poloh185013
Ostřicové porosty stojatých vod2102
Luční ostřicové mokřady2002
Výsadby jehličnanů2705
Suťové a roklinové lesy3101
Bučiny nižších poloh2002
Horské biotopy1001
Močály11104
Vlhké lesní lemy5001
Pastviny101208
Ovocné sady s luční vegetací6592026
Břehy tekoucích vod1786018
Mokřadní olšiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy2002
Porosty borůvek1102
Haldy a výsypky2305
Lesostepní doubravy5003
Polní biotopy1429707
Rašeliniště4103
alpínské trávníky9309
Bylinné porosty břehů5303
Úhory652605
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Dubohabřiny4001
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
Horské bučiny1001
Skalní stepi na vápenci0202
 SamciSamiceMláďataNálezy