Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) Not endangered 4x 11x 852x 135x 1002x

Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)

Czech namepavučenka rolní
Threat levelNot endangered
Records1002 nálezů, 148 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2018 , Petr Dolejš
Distribution areaPalaearctic - E-T
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-1500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (491 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past8743719553381
Individuální sběr79140252
Smyk3223027
Žlutá miska7208
Eklektor2203
Sklepávání104013
Prosev5204
ra2002
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (371 used records)
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
bahnité břehy92304
vrbové křoviny0101
slaniska1001
obilná pole193525695069
ostatní pole51001
mezofilní louky1953018
vnější stěny budov1102
lužní lesy nížin329240030
kamenolomy73105
Lesní okraje5207
travnaté stepi1420014
pískovny61004
osluněné skály nižších poloh2204
okraje silnic0101
Xerotermní travinobylinná společenstva3204
kamenité suti nižších poloh185013
ruderály4165024
luční ostřicové mokřady2002
ostřicové porosty stojatých vod2102
výsadby jehličnanů2705
Kultury listnáčů4103
suťové a roklinové lesy3101
dubohabřiny5002
bučiny nižších poloh2002
Horské biotopy1001
Močály11104
suché lesní lemy5001
00000003003
pastviny0101
A1211001402
údolní jasanoolšové luhy3002
Břehy tekoucích vod1786018
mokré louky2519026
bažinné olšiny2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1102
Přirozené lesy2002
horská vřesoviště1102
Louky109186016
haldy a výsypky2305
lesostepní doubravy5003
Polní biotopy1429707
rašeliniště4103
ovocné sady bez bylinné vegetace6488024
alpínské trávníky9309
bylinné porosty břehů5303
suché křoviny5104
úhory652605
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0102
Stojaté a pomalu tekoucí vody2002
horské bučiny1001
skalní stepi na vápenci0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019