Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) Není ohrožený 11× 12× 516× 204× 743×

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757)

České jménoslíďák tlustonohý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy743 nálezů, 174 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2023 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very dry (Preference: Vysoká)
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (743 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1102
Zemní past2491718136511
Prosev431117
Neurčeno43470130
Smyk8111513
Individuální sběr19465870
Žlutá miska4406
Sklepávání3203
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (743 použitých nálezů)
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pastviny8729020
Lesostepní doubravy2001
Louky1008
Mezofilní louky52457028
Neurčeno6782722258
Travnaté stepi13105
Kamenolomy18106
Suché křoviny33849
Lesy0001
Rašeliniště5128
Horské smrčiny0061
Suché louky4642031486
Zahrady1001
Vřesoviště nižších poloh5303
Xerotermní travinobylinná společenstva21368423
Suché lesní lemy0101
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0101
Paseky447011
Suché doubravy201309
Mokré louky9617025
Lesy1102
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin10102
Louky9923118
Ruderály3406
Ostřicové porosty stojatých vod2002
Okraje silnic1001
Haldy a výsypky0024
Lesní okraje4161016
Výsadby jehličnanů38706
Porosty borůvek4411021
Ovocné sady s luční vegetací6204
Skalní stepi na vápenci258728992
Ostatní pole213012
Reliktní bory na skalách3202
Luční ostřicové mokřady3003
Kamenité suti nižších poloh3003
Slaniska2001
Močály1001
Bučiny nižších poloh3001
Polní biotopy2102
Přirozené lesy1102
alpínské trávníky1102
Štěrkové břehy řek1001
Písčité břehy2001
Břehy tekoucích vod4103
Vlhké lesní lemy0101
Lesní cesta9101
Úhory2805
Lužní lesy nížin2001
Louky a pastviny93311621
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0101
 SamciSamiceMláďataNálezy