Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa agrestis (Westring, 1861) Není ohrožený 159× 270× 438×

Pardosa agrestis (Westring, 1861)

České jménoslíďák rolní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy438 nálezů, 120 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2024 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-A, eM
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid (Preference: Nízká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very dry
Velmi suchá. Písčiny, skalní stepi, osluněné povrchy skal a kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1000

Literatura

 © Oto Zimmermann

Disperzní chování pavouků je mezi jiným ovlivňováno různými aspekty, například environmentálními podmínkami či fyziologickým stavem organismu. V navrhovaném experimentu bylo testováno, zda mohla u pavouka druhu Pardosa agrestis mít na toto chování vliv předchozí potravní zkušenost (lipid, protein, základ – s vyváženým poměrem makroživin) nebo potravní deprivace.

Čtyři skupiny pavouků vybraného druhu slíďáka byly v laboratorních podmínkách krmeni octomilkami obecnými Drosophila melanogaster, první skupina bohatými na proteiny, druhá bohatými na lipidy, třetí s vyrovnaným poměrem těchto makroživin a poslední skupina pavouků byla skupinou hladovějící. Poté za vhodných klimatických podmínek, simulovaných v laboratoři, byla sledována tendence testovaných pavouků šířit se pomocí větru.

Cílem bylo zjistit, zda předchozí potravní zkušenost nebo potravní deprivace ovlivňují disperzní chování pavouků. Byl zjištěn rozdíl mezi skupinami ve schopnosti produkce vlečného vlákna, kdy u hladovějících pavouků byla narušena jejich schopnost vlákno produkovat. Dodatečně byl testován vliv orientace vůči světlu a větru mezi jednotlivými úrovněmi diety. Zde bylo zřejmé, že většina pavouků preferovala šířit se po větru směrem ke světlu, z důvodu hledání co možná nepřijatelnějších podmínek pro započetí dostatečně dlouhého vzletu. Taková místa se vyznačují plným osvětlením, a proto k tomuto účelu byla vyhledávána co možná nejosvětlenější místa. © Oto Zimmermann
Herbicides based upon glufosinate‐ammonium (GLA) are among the world’s most widely used. They also are applied on the most prominent oil crops as desiccants in combination with pod sealants to prevent pod shatter and seed loss close to harvest. Even though these crops occupy a significant part of the world’s agroecosystems, the effects of GLA herbicides on non‐target arthropods, and in particular natural enemies of pests, have been studied very rarely, and such effects of pod sealants have never been studied. We studied in our laboratory mortality as well as prey capture efficiency of the common GLA herbicide and desiccant Basta 15 ® , pod sealant Arrest ® , and a mixture of both on the wolf spider Pardosa agrestis. We found that Basta 15 ® and the mixture had lethal effect on spiders. We also found significant, short‐term effect on predatory activity of spiders after all treatments. Basta 15 ® significantly influenced the amount of captured prey also in the long term. This is the first study showing lethal effect on spiders of the herbicide and herbicide plus pod sealant mixture. This is also the first study examining the effects of pod sealant on the mortality and predatory activity of a pest antagonist. More studies regarding the effects of agricultural chemical mixes are needed to uncover their effects on beneficial organisms existing within agroecosystems.

 © Oto Zimmermann
Glyphosate-based herbicides are the world’s most consumed agrochemicals, and they are commonly used in various agroecosystems, including forests, as well as in urban zones and gardens. These herbicides are sold as formulations containing adjuvants. Other tank-mixing adjuvants (most often surfactants) are commonly added to these formulations prior to application. According to the manufacturers of agrochemicals, such tank mixes (as these are known in agronomic and horticultural practice) have modified properties and perform better than do the herbicides as used alone. The effects of these tank mixes on the environment and on beneficial arthropods are almost unknown. Therefore, we studied whether a herbicide formulation mixed with adjuvant has modified effects on one of the most common genera of ground-dwelling wolf spiders vis- a-vis the herbicide formulation and adjuvants themselves. Specifically, we studied the synergistic effect in the laboratory on the predatory activity (represented by the number of killed flies) of wolf spiders in the genus Pardosa after direct treatment using the glyphosate-based herbicide formulation Roundup klasik Pro ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Wetcit ® , Roundup klasik Pro ® in a mixture with the surfactant Agrovital ® , and the surfactants alone. We found that pure surfactants as well as herbicide-and-surfactants tank mixes significantly decrease the predatory activity of Pardosa spiders in the short term even as Roundup klasik Pro ® did not itself have any such effect. Our results support the hypothesis that plant protection tank mixes may have modified effect on beneficial arthropods as compared to herbicide formulations alone. Therefore, testing of pesticide tank mixes is highly important, because it is these tank mixes that are actually applied to the environment.

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (438 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Pozorování1001
Zemní past2750100186282
Individuální sběr5441042
Neurčeno347058
Žlutá miska11832048
Smyk191203
Sklepávání1001
Prosev40703
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (438 použitých nálezů)
Pardosa agrestis (Westring, 1861) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Ruderály401408
Louky4205
Okraje silnic7303
Bahnité břehy1001
Travnaté stepi1001
Neurčeno13515460281
Písčiny2001
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin2904
Lesy0001
Mezofilní louky2403
Úhory3303
Paseky0101
Vřesoviště nižších poloh1701
Ostatní pole6642115933
Výsadby listnáčů0001
Slaniska2302
Obilná pole0102
Polní biotopy32604
Suché doubravy151202
Haldy a výsypky331410
Lužní lesy nížin206601313
Kamenolomy3104
Suché louky15506
Xerotermní travinobylinná společenstva3845408
Břehy tekoucích vod5304
Ovocné sady s luční vegetací260121012
Kamenité suti nižších poloh1001
Skalní stepi na vápenci1101
Louky0604
Lesní okraje1204
Pastviny4003
Mokré louky3505
Těžební jámy0101
Dubohabřiny1001
Obhospodařované pozemky1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody21603
 SamciSamiceMláďataNálezy