Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) Není ohrožený 888× 238× 1139×

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)

České jménoslíďák šedý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy1139 nálezů, 239 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp. (Af.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
dry
Suchá. Vřesoviště, suchá pole, skalní lesostepi, bory, jižně exponované okraje lesů.
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1550

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (1139 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr13579497
Zemní past55491711341855
Prosev247010
Neurčeno112520149
Smyk2115020
Sklepávání281007
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (1139 použitých nálezů)
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Kamenolomy2014011
Suché louky5625030
Neurčeno9243943329
Okraje silnic12629011
Suché lesní lemy0202
Rašeliniště23775170
Mokré louky747135184
Lesní okraje124016
Ovocné sady s luční vegetací30356133
Mezofilní louky936317039
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny0202
Paseky10220028
Suché křoviny4525017
Vřesoviště nižších poloh2401
Suché doubravy213013
Slaniska2761904
Ruderály12037019
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin6504
Dubohabřiny301028
Lužní lesy nížin61118
Suťové a roklinové lesy0001
Vinice0101
Kamenité suti nižších poloh122010
Luční ostřicové mokřady2015010
Pastviny7829016
Ostřicové porosty stojatých vod6105
Skalní stepi na vápenci661537
Xerotermní travinobylinná společenstva39769046
Lesy4311012
Rašelinné bory5816632
Bučiny nižších poloh1275013
Louky a pastviny2103
Vlhké lesní lemy2002
Horské smrčiny62011
Bylinné porosty břehů313011
Louky50486267
Výsadby jehličnanů244014
Horské bučiny1001
Mokřadní olšiny191014
Haldy a výsypky3531432421
Stinné skály nižších poloh7003
Ostatní pole8920119
Lesní cesta1102
Břehy tekoucích vod8308
Úhory5203
Acidofilní bory2103
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod5510015
Porosty borůvek14242021
Močály761409
alpínské trávníky117013
Širokolisté horské nivy2002
Stojaté a pomalu tekoucí vody4001
Přirozené lesy5102
Polní biotopy14303
Lesostepní doubravy26204
Reliktní bory na skalách2001
Písčiny1102
Horská vřesoviště3001
Výsadby listnáčů16601
 SamciSamiceMláďataNálezy