Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) Není ohrožený 11× 11× 492× 206× 720×

Trochosa ruricola (De Geer, 1778)

České jménoslíďák drápkatý
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy720 nálezů, 176 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2022 , Petr Dolejš
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp.
Fytogeografická oblast
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1300

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (720 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr5144152
Zemní past32921141391536
Neurčeno23160110
Vysavač10402
Prosev4204
Žlutá miska2102
Smyk202010
Sklepávání13304
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (720 použitých nálezů)
Trochosa ruricola (De Geer, 1778) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin128612127
Interiéry budov1405
Neurčeno18703714253
Kamenolomy13904
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin17408
Mezofilní louky5712425
Ovocné sady s luční vegetací17881050
Úhory671106
Paseky9904
Suché doubravy7609
Vřesoviště nižších poloh4503
Polní biotopy36607
Kamenité suti nižších poloh5204
Výsadby listnáčů9203
Obilná pole4002
Suché louky177015
Kukuřičná pole27402
Lesostepní doubravy0201
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny2103
Okraje silnic249269
Ostřicové porosty stojatých vod3003
Rašeliniště612010
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod112013
Mokré louky32025069
Vlhké lesní lemy0101
Mokřadní vrbiny1001
Močály2116014
Luční ostřicové mokřady2103
Ruderály7834017
Haldy a výsypky2638630426
Mokřadní olšiny2022
Břehy tekoucích vod3123318
Louky5419020
Stinné skály nižších poloh6101
Xerotermní travinobylinná společenstva791505
Skalní stepi na vápenci5205
Ostatní pole158342826
Zahradnicky utvářené zahrady a parky3002
Bylinné porosty břehů28308
Bahnité břehy1001
Lesní okraje3307
Slaniska742203
Pastviny12308
Rašelinné bory0001
Porosty borůvek2102
Dubohabřiny2303
Stojaté a pomalu tekoucí vody6105
Písčité břehy1001
Lesy1001
Železniční náspy1001
Suťové a roklinové lesy2002
Louky a pastviny1001
 SamciSamiceMláďataNálezy