Nálezy podle období  
Lycosidae 0-19001901-19501951-20002001+
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) Není ohrožený 620× 203× 828×

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)

České jménoslíďák lužní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy828 nálezů, 151 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2021 , Filip Trnka
Areál rozšířeníPalaearctic - E-T
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Thermo
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
semi-open (Preference: Vysoká)
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1100

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (828 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past55753119234480
Smyk2854633
Individuální sběr1511561101
Vysavač118502
Neurčeno15053996177
Žlutá miska1403
Prosev745024
Sklepávání61107
Eklektor0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (828 použitých nálezů)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Lužní lesy nížin442178138
Neurčeno26921593155348
Mokřady2002
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin61107
Rašeliniště13669042
Mokré louky15209816397
Mezofilní louky873124219
Močály15881140
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1001
Vlhké doubravy1001
Bylinné porosty břehů23967019
Suché doubravy0201
Písčité břehy1001
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4216018
Ostřicové porosty stojatých vod47696925
Mokřadní olšiny61006
Rašelinné bory4003
Výsadby jehličnanů3104
Horské bučiny1001
Okraje silnic10504
Luční ostřicové mokřady31007
Louky43396114
Vlhké lesní lemy3001
Paseky5204
Úhory0704
Ovocné sady s luční vegetací6618022
Stojaté a pomalu tekoucí vody202308
Písčiny1704
Ruderály8826017
Lesní okraje8705
Břehy tekoucích vod4129419
Ostatní pole27457016
Xerotermní travinobylinná společenstva1302
Bahnité břehy1001
Slaniska7021102
Polní biotopy9103
Porosty borůvek0001
Pastviny0201
Podmáčené smrčiny0101
Lesy1203
Železniční náspy7201
Haldy a výsypky0001
Kamenolomy201401
Lesní cesta1112
Stinné skály nižších poloh0101
Výsadby listnáčů6101
Suché louky0203
Skalní stepi na vápenci3405
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0301
 SamciSamiceMláďataNálezy