Nálezy podle období  
Philodromidae 0-19001901-19501951-20002001+
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 Není ohrožený 262× 41× 314×

Philodromus collinus C. L. Koch, 1835

České jménolistovník keřový
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy314 nálezů, 148 kvadrátů
První nález 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2022 , Kryštof Rückl, Václav Kroc
Areál rozšířeníEuropean - (Af.) (NC
Fytogeografická oblast
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Nízká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Thermo (Preference: Nízká)
Západní část českého Termofytika a celé moravské Termofytikum. Oblast extrazonální teplomilné vegetace a květeny v rámci temperátního pásma, kde převládají nelesní společenstva.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Vlhkost stanovišť
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Herb layer (Preference: Vysoká)
Bylinné patro. Byliny a polokeře obvykle do výše 1 m.
Osvětlení stanovišť
open
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
Hojnost výskytu
very abundant
Velmi hojný. Druh vyskytující se početně od nížin až po horské polohy.
Nadm. výška150-1400

Fotografie

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (314 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr2516039
Smyk3950055
Sklepávání861133175
Žlutá miska1001
Zemní past4515049
Neurčeno3253586
Prosev4709
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (313 použitých nálezů)
Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Mokré louky813016
Suché louky919013
Horské smrčiny4506
Výsadby jehličnanů2223026
Suťové a roklinové lesy2406
Rašeliniště9111013
Lesy4104
Těžebny písku a jiných nezpevněných hornin1102
Zahradnicky utvářené zahrady a parky0001
Zahrady0001
Bučiny nižších poloh3205
Neurčeno3636395
Písčiny3405
Paseky5115
Stinné skály nižších poloh4704
Luční ostřicové mokřady3222011
Močály1827816
Kamenité suti nižších poloh4302
Bylinné porosty břehů1303
Kamenolomy0101
Břehy tekoucích vod0202
Pastviny3203
Ruderály1204
Skalní a suťové biotopy2002
Xerotermní travinobylinná společenstva2804
Reliktní bory na skalách151304
Louky4605
Suché doubravy2002
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1015214
Lesní okraje1405
Porosty borůvek1213
Horské biotopy0101
Mokřadní olšiny0101
Podmáčené smrčiny5202
Mezofilní louky0101
Horské bučiny2033
Interiéry budov0101
Rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4502
Ovocné sady s luční vegetací3002
Výsadby listnáčů1072
Acidofilní bory2103
Lesní cesta1202
Suché křoviny2002
Přirozené lesy6117
Lužní lesy nížin0101
 SamciSamiceMláďataNálezy