Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) Not endangered 103× 117×

Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834)

Czech namepavučenka stejnoostná
Threat levelNot endangered
Records117 nálezů, 45 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Tomáš Krejčí
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic area
Meso (Preference: Vysoká)
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Původnost stanovišť
climax
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
disturbed
Pravidelně narušovaná stanoviště s vysokým stupněm disturbance: intenzivně obhospodařované louky a pole, haldy a výsypky po těžbě uhlí a rud v prvních stádiích vývoje.
semi-natural
Druhotná, polopřirozená stanoviště: kulturní lesy, křoviny, extenzivně využívané, druhově bohaté louky a pastviny, staré lomy apod.
Humidity
humid (Preference: Vysoká)
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
Stratum
Ground layer (Preference: Vysoká)
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
open (Preference: Vysoká)
Většinou bez vegetace či s nízkou vegetací, kde osvětlení zasahuje až k půdnímu povrchu: holé skály a sutě, štěrkové lavice, stěny budov, písčiny, skalní stepi, kosené louky, pole, vřesoviště, stanoviště nad horní hranicí lesa, rašeliniště.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
Hojnost výskytu
abundant
Hojný. Druh rozšířený dosti rovnoměrně na území celé republiky, ale scházející v určité oblasti; například ve vyšších či naopak v nižších polohách.
Altitude150-1450

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (117 used records)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2491584276
Individuální sběr1223014
Neurčeno28422
Smyk0502
Prosev1203
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (117 used records)
Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Neurčeno1011424
Vlhké lesní lemy0101
Bylinné porosty břehů5605
Štěrkové břehy řek2203
Močály1102
Lesy1001
Břehy tekoucích vod1626010
Pastviny0503
Louky7004
Mokřadní olšiny6005
Ruderály1002
Vrbové křoviny - vlhké (vrbové) křoviny1201
Ostatní pole1001
Mezofilní louky1202
Rašeliniště6807
Přirozené lesy2002
Mokré louky2021554238
Ovocné sady s luční vegetací0101
Ostřicové porosty stojatých vod1102
Suché křoviny0202
Lesní okraje1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords