Records by time  
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001+
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) Not endangered 77× 10× 90×

Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka růžkatá
Threat levelNot endangered
Records90 nálezů, 52 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2020 , Martin Šafra
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic area
Meso
Mezofytikum. Oblast zonální vegetace a květeny temperátního pásma, tedy oblast opadavých listnatých lesů. Značnou část této oblasti zaujímají dnes pole a louky. Sem je přiřazena i východní část českého Termofytika.
Oreo (Preference: Vysoká)
Oreofytikum. Oblast extrazonální horské vegetace a květeny, tedy oblast klimaxových smrčin a vyšších horských poloh. Uměle odlesněné plochy jsou přeměněny na louky a pastviny.
Původnost stanovišť
climax (Preference: Vysoká)
Klimaxová stanoviště, která jsou minimálně narušena činností člověka: původní horská stanoviště, původní a přirozené lesy, mokřady, rašeliniště, skalní stepi a lesostepi, váté písky, kamenité sutě, skály apod.
Humidity
humid
Vlhká. Často stanoviště s vysokou hladinou spodní vody: vlhké louky, lužní lesy, klimaxové a podmáčené smrčiny, vnitřní prostory kamenitých sutí.
semi-humid
Mírně vlhká. Louky, stanoviště nad horní hranicí lesa, křoviny, listnaté lesy mesofytika, bučiny, kulturní smrčiny.
very humid
Velmi vlhká. Stanoviště v bezprostřední a trvalé blízkosti otevřené vodní hladiny. Litorální vegetace rybníků, hlinité či písčité břehy a pobřežní porosty, štěrkové lavice, rašeliniště.
Stratum
Ground layer
Půdní povrch. Půdní povrch, prostory pod kameny, prostory v detritu a mechu.
Osvětlení stanovišť
partly shaded
Společenstva s roztroušenými keři a stromy: skalní lesostepi, lesní okraje, křoviny, kosodřevina, světlé bory.
semi-open
S vysokou bylinnou vegetací: rákosiny, bujné pobřežní porosty ostřic a kopřiv.
shaded
Zapojené lesní porosty.
Hojnost výskytu
scarce
Středně hojný. Středně hojně se vyskytují například některé horské druhy, které jsou s to obsadit i vhodná stanoviště (inverzní údolí či rašeliniště) v nižších nadmořských výškách nebo teplomilné druhy, které svým rozšířením přesahují hranice západní části českého či hranice moravského Termofytika.
Altitude250-1400

Bibliography

 © Oto Zimmermann
A list of the spider species (Araneae) found in the locality Dobroměřický rybník (protected landscape area České středohoří, northwestern Bohemia) in the period April to September 2017 is presented. Specimens were obtained in the moist habitats in the swampy coastal zone of the pond. I identified a total of 88 spider species of which some are rare and endangered in the Czech Republic. Data on distribution, ecology and bionomy are given for those species.

 © Oto Zimmermann

V práci jsou uvedeny údaje o araneofauně národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály získané v roce 2015. Údaje doplňují dosavadní poznatky o společenstvech pavouků z území CHKO Broumovsko. Bylo zjištěno 131 druhů, z nichž 21 druhů lze označit jako bioindikačně velmi významných. Výskyt těchto zachycených druhů poukazuje na zachovalost, původnost a biotickou hodnotu studované lokality.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (90 used records)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk54016
Individuální sběr10409
Neurčeno1714038
Zemní past1711117
Sklepávání4306
Prosev7104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (90 used records)
Obscuriphantes obscurus (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Rašeliniště1810014
Horské biotopy1102
Neurčeno1912033
Bučiny nižších poloh1102
Porosty borůvek0101
Podmáčené smrčiny0101
Ostřicové porosty stojatých vod1001
Suťové a roklinové lesy0101
Výsadby jehličnanů1517
Výsadby listnáčů3002
Mokřadní olšiny0101
Mokré louky2004
Suché doubravy1102
Stinné skály nižších poloh2002
Kamenité suti nižších poloh2103
Močály1001
Lesní okraje1202
Lesy2002
Pastviny1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
Skalní a suťové biotopy1001
Břehy tekoucích vod1001
alpínské trávníky1001
Louky0004
 MalesFemalesJuvenilesRecords